Veelgestelde vragen

BETALEN VIA IDEAL

Veelgestelde vragen over EDR Incasso

 

EDR Incasso is geen standaard incassobureau. EDR heeft zich gespecialiseerd in vorderingen die reeds eerder behandeld zijn, door een incassobureau of deurwaarderskantoor, maar geen resultaat hebben opgeleverd. Dit kunnen dus openstaande vorderingen zijn van jaren terug. Wij noemen deze incasso dienst daarom herincasso. Ondanks dat EDR gespecialiseerd is in herincasso, behandelen wij tevens nog regulieren incassozaken.

Bezoekadres:
EDR Incasso
Loire 180
2491 AL Den Haag
Bezoek of contante betaling alleen op afspraak.

Post:
EDR Incasso
Postbus 97
2260 AB Leidschendam

Email: incasso@edrcs.nl

Telefoonnummer: 070 452 53 55
Fax: 070 452 53 50

 
U heeft de volgende mogelijkheden om een betaling te voldoen:

Via iDEAL
Neem hiervoor contact op met uw dossierbehandelaar via telefoonnummer 070-452 5355.

Overboeking
Deutsche Bank NV
IBAN: NL87DEUT0552590363
BIC/SWIFT: DEUTNL2N
t.n.v. St. Derdengelden DRA Debt Recovery Agency
(graag onder vermelding van uw dossiernummer)

Indien nodig:
BTW: NL810489089B22

Betaling bij GWK Travelex
Bij alle GWK Travelex-vestigingen in Nederland kunt u contant of met pinpas aan ons betalen. We verwerken betalingen direct en informeren onze opdrachtgevers dagelijks over ontvangsten. GWK heeft ruime openingstijden. Bij de meeste vestigingen kunt u zeven dagen per week terecht, ook in de avonduren.Meer weten? U kunt ook terecht op www.gwktravelex.nl of bellen: 0900-0566 (€ 0,25 per minuut) voor een vestiging bij u in de buurt en de exacte openingstijden. Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen:
EDR Incasso
T: +31 (0)70 452 53 55
F: + 31(0)70 452 53 50
E: incasso@edrcs.nl

Het is in de meeste gevallen mogelijk om uw schuld in termijnen af te lossen. Hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met ons kantoor via 070 452 53 55. Een van onze medewerkers kan dan samen met u een betaalafspraak maken.
EDR is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) en hanteert bij particuliere vorderingen met een factuurdatum na 1 juli 2012 de staffel van de Wet Incassokosten. Bij vorderingen met een factuurdatum voor 1 juli 2012 worden de buitengerechtelijke kosten van rapport voorwerk II berekend.  De buitengerechtelijke kosten voor bedrijfsmatige vorderingen zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Indien deze niet zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden dan berekent EDR de incassokosten op dezelfde wijze als voor particuliere vorderingen.
Nee, dat kan niet. In dit geval vragen wij u ons zo spoedig mogelijk een kopie van uw opzeggingsbrief toe te sturen (de brief die u heeft verzonden aan onze opdrachtgever). Tevens ontvangen wij graag een kopie van de brief die onze opdrachtgever ter bevestiging aan u heeft verzonden. Wij zullen de kwestie daarna bespreken met onze opdrachtgever. U kunt deze kopieën onder vermelding van uw dossiernummer sturen naar: incasso@edrcs.nl
of per post naar:

EDR Incasso
Postbus 97
2260 AB Leidschendam

Indien u de openstaande vordering al aan onze opdrachtgever heeft voldaan, dient u ons kantoor in het bezit te stellen van een betaalbewijs (bankafschrift), waaruit dit blijkt. Wij zullen uw betaling daarna verifiëren bij onze opdrachtgever. U kunt dit sturen onder vermelding van uw dossiernummer naar:

Email: incasso@edrcs.nl

Post:
EDR Incasso
Postbus 97
2260 AB Leidschendam

In dit geval kunt u - met overlegging van bewijsstukken - uw bezwaar aan ons kenbaar maken. Zodra wij uw bezwaar hebben ontvangen, kunnen wij deze in behandeling nemen. U kunt uw bewijsstukken onder vermelding van uw dossiernummer sturen naar:
Email: incasso@edrcs.nl

Post:
EDR Incasso
Postbus 97
2260 AB Leidschendam

U kunt ons telefonisch benaderen en deze vraag stellen. U kunt het in onze brief vermelde telefoonnummer bellen en het opgegeven referentie-, kenmerk- of dossiernummer doorgeven. wij zullen u nadere informatie geven over de openstaande vordering.

Indien u voortaan onze post op uw nieuwe adres wilt ontvangen, dan kunt u dit aan ons doorgeven via helpdesk@edrcreditservices.nl.

Als u onze opdrachtgever niet op de hoogte hebt gebracht van uw verhuizing, dan kunt u niet worden aangeschreven op uw nieuwe adres. Dit betekent niet dat er geen sprake is van een openstaande vordering en dient u alsnog over te gaan tot betaling.

Wij verzoeken u om telefonisch contact op te nemen met een van onze medewerkers. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 070-452 53 55. U kunt ook de brief retour sturen.

Klik hier voor onze interne klachtenprocedure.

EDR Incasso is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen. Naast de wettelijke verplichtingen, dient EDR zich ook te houden aan de gedragscode van de NVI.  Meer informatie vindt u op de website http://nvio.nl

De NVI heeft ook een geschillenregeling. De geschillen worden afgehandeld door het KIGID. KIGID staat voor Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten. KIGID is een onafhankelijk instituut en handelt de klachten over de leden van de NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso Ondernemingen) af. Meer informatie over het KIGID vindt u op de website http://kigid.nl
Contactgegevens KIGID
Tel.: 035 - 69 54 165
E-mail: klachten@kigid.nl

Indien u een opmerking en/of klacht heeft over een van onze diensten, dan kunt u die op twee manieren kenbaar maken. U kunt het contactformulier invullen, een e-mail of een brief sturen aan. U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij zullen maatregelen treffen om de klacht naar alle tevredenheid te kunnen afhandelen. Zoekt u de publiciteit voordat de klachtenprocedure is afgerond - waardoor EDR daar publiekelijk hinder van ondervindt - dan zal de klachtenprocedure direct worden gestaakt. Wij nemen daarna de naar onze mening noodzakelijke maatregelen. U kunt uw brief richten aan:

EDR Credit Services B.V.
t.a.v. Privacyfunctionaris
Postbus 97
2260 AB Leidschendam

e-mail: pf@edrcs.nl

In dat geval kunt u uw vraag stellen op ons contactformulier. Na ontvangst zullen wij zo spoedig mogelijk reageren.

Veelgestelde vragen over EDR Informatie

EDR Informatie (EDR) is een Kredietinformatiebureau. EDR beheert en onderhoudt een databank met positieve en negatieve betalingservaringen op consumenten en bedrijven. Op basis van deze gegevens en koppelingen met diverse openbare bronnen is EDR in staat scoringsmodellen te vervaardigen waarmee geautomatiseerde toetsingen kunnen worden geleverd aan onze klanten.

Informatieplicht
Om deze toetsingen te doen moet onze klant de consument hierover informeren. EDR geeft aan de hand van de krediettoetsing een score af aan haar klant. De klant bepaalt vervolgens of een consument wordt geaccepteerd, afgewezen of een borg moet betalen.  Afwijzingen kunnen alleen plaatsvinden aan de hand van feitelijke gegevens.

Hoe komt een toetsingsrapport tot stand?
Op basis van alle gegevens in de EDR Databank en koppelingen met diverse openbare bronnen is EDR in staat scoringsmodellen te vervaardigen waarmee geautomatiseerde toetsingen, ook wel creditchecks genoemd, kunnen worden geleverd. Deze toetsingen worden in real-time gemaakt.

De EDR totaalscore wordt gevormd op basis van een groot aantal parameters, waaronder persoonsgegevens met betrekking tot kredietwaardigheid en betalingsgedrag, betalingservaringen en openbare bronnen.

Wie bepaalt of een scoring ‘goed’ is?
EDR en haar klant bepalen op basis van een advies van EDR wat een positieve score is. Deze score wordt vastgelegd tussen EDR en haar klant. De score van EDR is gewoonlijk een onderdeel van een aantal andere waarden, waarop onze klant haar eindscore bepaalt. EDR geeft alleen advies aan haar klant en kan alleen maar op basis van feitelijke gegevens een negatieve score afgeven.

Inzage verzoek indienen
Bent u het niet eens met de score die door EDR is vervaardigd? U kunt dan geheel kosteloos bij ons een inzage verzoek indienen. Kunt u aantonen dat de score niet gebaseerd is op de juiste gegevens, dan zullen wij uw score wijzigen. De wijziging van uw score houdt niet automatisch in dat u door onze klant wordt goedgekeurd.

Klik hier voor een verzoek tot Inzage.

Bezoekadres:
EDR Informatie
Loire 180
2491 AL Den Haag
Bezoek alleen op afspraak.

Post:
EDR Informatie
Postbus 97
2260 AB Leidschendam

Email: teaminformatie@edrcs.nl

Telefoonnummer: 070 452 5310

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:
• EDR heeft van een opdrachtgever het verzoek gekregen om informatie te verzamelen over uw kredietwaardigheid. Bijvoorbeeld omdat u bij een van onze opdrachtgevers klant wilt worden.
• U heeft bij een van onze opdrachtgevers een of meer openstaande vorderingen. Onze opdrachtgever wil in dat geval onderzoeken in hoeverre u in staat bent om uw verplichtingen alsnog na te komen.
• Indien het in eerste instantie voor ons niet mogelijk was om in contact te komen met de juiste personen, is EDR gerechtigd om contact op te nemen met derden: buren, naamgenoten en dergelijke. Het kan dus zo zijn dat u bent gebeld, terwijl u niet de persoon bent naar wie wij op zoek zijn. In dat geval informeert onze medewerker u hierover.
In principe hoeft u nu niets te doen. Deze brief is een kennisgeving dat wij uw gegevens verwerken. Bij vragen kunt u contact opnemen met EDR. Telefonisch zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:45 uur tot 17:00 uur bereikbaar via 070-452 53 10.
U kunt EDR verzoeken om alle over u bekende gegevens aan u toe te zenden. U dient dit verzoek schriftelijk in te dienen, tezamen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart).

De Wet bescherming persoonsgegevens vereist een schriftelijke procedure. Wanneer u geen Nederlands staatsburger bent, verzoeken wij u een kopie van uw geldige verblijfsvergunning te sturen. U kunt uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken.

Voor meer informatie over wat er met de door u verstrekte documenten gebeurt, klikt u hier.

Na de verwerking van uw documenten zal EDR zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen de door de wet gestelde termijn van 4 weken, de gegevens aan u doen toekomen.

Klik hier voor een verzoek tot Inzage.

U heeft een aanvraag ingediend voor een dienst bij een van onze klanten, maar u bent afgewezen of moet een borg betalen.  In dit geval heeft er mogelijk een geautomatiseerde risicoanalyse plaatsgevonden via ons Credit Rating System.

Bij een dergelijke toetsing wordt door ons systeem een kredietscore berekend aan de hand van diverse gegevens, zoals eventuele betalingservaringen op naam en statistische gegevens (bijvoorbeeld buurt-wijkinformatie). De combinatie van al deze gegevens samen resulteert in een kredietscore. Indien deze score onder de acceptatiegrens van onze opdrachtgever valt, komt u mogelijk niet in aanmerking voor de aangevraagde dienst.

Indien u van mening bent dat er in uw specifieke situatie een hogere kredietscore toegekend kan worden, kunt u dit onderbouwen door aanvullende gegevens toe te zenden en schriftelijk om een heranalyse te verzoeken. Hiervoor zijn de volgende gegevens benodigd:
1. Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (Gaarne uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) doorhalen).
Dit kan tevens een kopie van een verblijfsdocument of een rijbewijs zijn.
2. Een bewijs van uw huidige inkomen.
Hierbij kunt u denken aan een kopie van een recente loonstrook/uitkeringsspecificatie of een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van uw onderneming tezamen met een bankafschrift
van uw bedrijf.
3. Een kopie van een recent bankafschrift, waarop de storting van uw laatste salaris vermeld is.

Let op! Verzoeken van derden worden niet geaccepteerd zonder een door de betrokken persoon ondertekende machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van de gemachtigde. Daarnaast dienen ook bij verzoeken van derden de bovengenoemde drie documenten toegezonden te worden.
Voor meer informatie over wat er met de door u verstrekte documenten gebeurt, klikt u hier.

Klik hier voor een verzoek tot Heranalyse.

Uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, waarna u de uitslag per post ontvangt. Wij zijn gehouden aan een maximale levertijd van vier weken.

Indien u voortaan onze post op uw nieuwe adres wilt ontvangen, dan kunt u dit aan ons doorgeven via helpdesk@edrcreditservices.nl.
Wij verzoeken u om telefonisch contact op te nemen met een van onze medewerkers. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 070-452 53 10. U kunt de brief ook retour sturen.
Klik hier voor onze interne klachtenprocudure.

EDR Informatie is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureas (NVH). Naast de wettelijke verplichtingen, dient EDR zich ook te houden aan de gedragcode van de NVH. Meer informatie over de NVH vindt u op de website http://nvhinfo.nl

Indien de gedragscode wordt geschonden, kunt u een klacht indienen bij de raad van toezicht van de NVH:

Contactgegevens Raad van Toezicht:
N.V.H.
t.a.v. Raad van Toezicht
Laan van Meerdervoort 1094
2564 AX  's-Gravenhage

Indien u een opmerking en/of klacht heeft over een van onze diensten, dan kunt u die op twee manieren kenbaar maken. U kunt het contactformulier invullen, een e-mail of een brief sturen aan. U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij zullen maatregelen treffen om de klacht naar alle tevredenheid te kunnen afhandelen. Zoekt u de publiciteit voordat de klachtenprocedure is afgerond - waardoor EDR daar publiekelijk hinder van ondervindt - dan zal de klachtenprocedure direct worden gestaakt. Wij nemen daarna de naar onze mening noodzakelijke maatregelen. U kunt uw brief richten aan:

EDR Credit Services B.V.
t.a.v. Privacyfunctionaris
Postbus 97
2260 AB Leidschendam

e-mail: pf@edrcs.nl

In dat geval kunt u uw vraag stellen op ons contactformulier. Na ontvangst zullen wij zo spoedig mogelijk reageren.