Privacy Statement

EDR Credit Services legt in het kader van haar dienstverlening gegevens van u vast. Door middel van dit Privacy Statement informeren wij u over het gebruik van persoonsgegevens door EDR Credit Services.

EDR Credit Services is de gecombineerde handelsnaam van Economic Data Resources B.V. (EDR Informatie) (50356356) en DRA Debt Recovery Agency B.V.(EDR Incasso) (27182955).
EDR Credit Services is onderdeel van de DAS-groep.

EDR Credit Services kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. EDR Credit Services behandelt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Op het verwerken van persoonsgegevens door EDR Credit Services is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing en EDR Credit Services houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen van de Wbp.

Economic Data Resources B.V. (EDR Informatie) is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) en houdt zich aan de regels uit de gedragscodes van de NVH.
DRA Debt Recovery Agency B.V. (EDR Incasso) is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) en houdt zich aan de regels uit de gedragscode van de NVI.

Beveiligingsmaatregelen

EDR Credit Services heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor de personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. EDR Credit Services heeft een Privacyfunctionaris aangesteld.

Meldingsplicht

De Wbp kent een meldingsplicht met betrekking tot de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. Deze verwerkingen dienen te worden aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) welke zijn geregistreerd bij de AP. De AP houdt een openbaar register bij, waarin alle verwerkingen staan vermeld, samen met een aantal kenmerken van die verwerkingen zoals de doeleinden van verwerking en de categorieën van gegevens. Het openbaar register van de AP vindt u via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. De verwerkingen van persoonsgegevens door EDR Credit Services zijn bij de AP gemeld onder meldingsnummers 1412643 (Marketingactiviteiten), 1259656 (Krediet Managementrapportages) en 1043612 (Incassomanagement).

U bent bezoeker van onze website:

Bezoekers van onze website doen dit anoniem. EDR Credit Services verzamelt géén gegevens die iets zeggen over de identiteit van bezoekers. EDR Credit Services verzamelt enkel statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website. Op het moment dat u inlogt op onze website of een formulier invult, verwijzen wij graag naar de onderstaande bepaling: “U bent klant van ons”.

U bent klant van ons:

In het kader van de (online) dienstverlening worden er gegevens van u vastgelegd. Middels dit Privacy Statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door (onderdelen van) EDR Credit Services en de DAS-groep.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?
EDR Credit Services verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden, zoals het aanbieden van informatie, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, fraudebestrijding, het voldoen aan wettelijke bepalingen, voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten en ter verbetering van de dienstverlening. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt ten behoeve van commerciële doeleinden van andere, tot EDR Credit Services B.V. en bij de DAS-groep behorende, ondernemingen. Hierbij houden EDR Credit Services en DAS zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden dan kunt u zich afmelden bij onze Privacyfunctionaris via pf@edrcreditservices.nl. Dit e-mailadres kan tevens worden gebruikt voor het doorgeven van wijzigingen.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons geregistreerd:

Door middel van dit Privacy Statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wie is de verantwoordelijke en wie is de bewerker van uw persoonsgegevens?
EDR Credit Services is in relatie tot haar klanten, met betrekking tot persoonsgegevens die EDR Credit Services van haar klanten ontvangt, bewerker van persoonsgegevens. EDR Credit Services verwerkt de persoonsgegevens voor haar klanten, de verantwoordelijke, overeenkomstig diens instructies en diens verantwoordelijkheid.

EDR Credit Services is met betrekking tot haar databank, het kredietinformatiebureau en de automatische toetsingen op basis van de gedragscode van de NVH verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Aard van de persoonsgegevens
EDR Credit Services verwerkt een grote hoeveelheid persoonsgegevens waaronder financieel en/of economische persoonsgegevens. EDR Credit Services verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzonder persoonsgegevens zijn persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke gegevens en onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
EDR Credit Services verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden:

 1. Het administreren, beheren en incasseren van facturen en vorderingen op natuurlijke personen voor onze klanten en voor eigen rekening.
 2. Het maken van risicomodellen.
 3. Het opkopen van vorderingen middels overdracht juridisch en/of economisch eigendom.
 4. Waarderen van portefeuilles voor onze klanten en/of eigen rekening.
 5. Debiteurenbeheer.
 6. Het beperken van overcreditering en hogere kosten voor debiteur voor toekomstige vorderingen.
 7. Het ondersteunen van organisaties - die blootstaan aan kredietrisico's - in het nemen van beslissingen over het selecteren van potentiële opdrachtgevers, het al dan niet of onder bepaalde voorwaarden aangaan dan wel continueren dan wel beëindigen van handelstransacties, het bepalen van vorderings-, innings- en verhaalsmogelijkheden en het verzamelen en verwerken van gegevens over natuurlijke personen ten behoeve van het samenstellen van kredietmanagementrapportages, waaronder rapportages betreffende betalingsmogelijkheden, acceptatie, vorderings-, innings- en verhaalsinformatie, in het kader van kredietverlening en kredietinning.
 8. Het verder verwerken (bewaren en gebruiken) van de persoonsgegevens ten behoeve van het samenstellen van (mogelijk) toekomstige kredietmanagementrapportages, waaronder rapportages betreffende betalingsmogelijkheden, acceptatie, vorderings-, innings- en verhaalsinformatie, en (mogelijk) toekomstige vorderings- en inningshandelingen.
 9. Het verifiëren en aanvullen van NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) van natuurlijke personen teneinde klanten in staat te stellen contact tot stand te brengen om overcreditering en hogere kosten tegen te gaan.
 10. Het ontwikkelen en leveren van informatie en diensten in het kader van klantsegmentatie ter voorkoming van overcreditering en hogere kosten.
 11. Het leveren van informatie ter bevordering van volledigheid, actualiteit en kwaliteit van databanken.

Bovengenoemde doeleinden zijn gemeld bij de AP.

EDR Credit Services laat sommige verwerkingen van persoonsgegevens verrichten door derden, zogenaamde bewerkers. Met deze bewerkers heeft EDR Credit Services bewerkersovereenkomsten gesloten waarin onder andere de door bewerkers te nemen beveiligingsmaatregelen met betrekking tot persoonsgegevens zijn opgenomen.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

De Wbp kent personen waarvan gegevens zijn verwerkt een aantal specifieke rechten toe.

Recht op inzage
Betrokkenen hebben het recht zich tot EDR Credit Services te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
Betrokkenen aan wie kennis is gegeven of persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinde van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt. Het verzoek dient de aan te brengen wijzigingen te bevatten.

Recht op verzet
Indien gegevens worden verwerkt op grond van art. 8 onder e en f Wbp kunnen betrokkene(n) daartegen bij de verantwoordelijke te allen tijde verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de veel gestelde vragen op onze website: https://www.edrcreditservices.nl/veelgestelde-vragen/.

Meldplicht Datalekken

De Wbp regelt een meldplicht voor datalekken. Dit houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken – zoals EDR Credit Services – datalekken moeten melden aan de AP.

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (vernietiging of op andere wijze verloren gaan, aantasting, onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking) en dient binnen 72 uur te worden gemeld als deze leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

Indien een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft c.q. zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de persoon van wie de persoonsgegevens zijn gelekt en er geen zwaarwegende redenen zijn om de melding achterwege te laten, dient een datalek ook aan de betreffende persoon te worden gemeld.

Indien u melding wilt maken van een datalek kunt u dit doen via het meldformulier op onze website: https://www.edrcreditservices.nl/datalek-melden/.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het verwerken van persoonsgegevens door EDR Credit Services dan kunt u deze richten aan onze Privacyfunctionaris via pf@edrcreditservices.nl of naar:

EDR Credit Services
T.a.v. Privacyfunctionaris
Postbus 97
2260 AB Leidschendam

Wijzigingen

EDR Credit Services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement of de disclaimer, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient derhalve aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 15 augustus 2017.