U heeft bij EDR gesolliciteerd

Welke gegevens verwerken wij?

EDR verwerkt persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie. Dit kunnen zijn:
• naam, adres, woonplaats;
• e-mailadres;
• telefoonnummer;
• overige persoonsgegevens op uw cv (bijvoorbeeld cursussen, opleidingen, social media en loopbaangegevens);
• gegevens ter verificatie van uw identiteit;
• communicatie gegevens;
• financiële gegevens;
• rechtspositionele gegevens;
• arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens.

 

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegeven alleen voor het beheer en de controle van het gehele wervings- en selectieproces.

 

Op basis van welke rechtsgrond verwerken wij uw gegevens?

EDR heeft een gerechtvaardigd belang om het wervings- en selectieproces uit te voeren en personeel te werven dat zo goed mogelijk aansluit bij haar vacature(s).
Ten aanzien van het bewaren van uw gegevens kunnen wij gebruik maken van de grondslag toestemming, zie ‘Hoe lang bewaren wij uw gegevens?’.

 

Met welke externe partijen delen wij uw gegevens?

Uw gegevens in het kader van uw sollicitatie onderdeel uitmakende van het wervings- en selectieproces worden niet gedeeld met externe partijen, tenzij wij een wettelijke verplichting hebben.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Indien u niet door EDR wordt aangenomen, zullen door u verstrekte persoonsgegevens uiterlijk 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure worden verwijderd.

Als u schriftelijk toestemming geeft om uw cv langer te bewaren, bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor een toekomstige vacature, dan zullen wij uw gegevens maximaal 1 jaar bewaren. Indien u tussentijds aangeeft uw eerder verstrekte toestemming in te trekken, dan zullen wij deze verwerking vanaf het moment van melding stopzetten.

Als u wel door EDR wordt aangenomen dan bewaren wij uw gegevens overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

EDR is verantwoordelijk en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, opzettelijk verlies, vernietiging en of beschadiging.