De hoogste kwaliteit, zeker bij schuld en wanbetaling

EDR Credit Services werkt volgens hoge kwaliteitsnormen om de uitvoering van onze dienstverlening correct en zorgvuldig te laten verlopen. Onze medewerkers verrichten werkzaamheden op het snijvlak van informatie en incasso, waardoor wij volgens diverse wettelijke kaders en voorschriften moeten en willen werken. In Nederland is onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en zijn er diverse regels om werkzaamheden op juiste wijze uit te voeren. Hieronder kunt u meer lezen over de waarborgen en keurmerken die de kwaliteit en correctheid van onze dienstverlening garanderen.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Bij het opslaan, verstrekken en verwerken van informatie voldoet EDR aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Wij hanteren hiervoor strikte procedures en werkinstructies, die binnen de kaders van de wet zijn opgesteld. Voor meer informatie over privacy verwijzen wij u naar ons privacy statement.

 

Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de gegevensbescherming via e-mail: fg@edrcreditservices.nl.

ISO 27001

Het managementsysteem van EDR is NEN-EN-ISO 27001 gecertificeerd, een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging.

 

Met deze certificering tonen wij aan dat wij maatregelen getroffen hebben tegen informatiebeveiligingsrisico’s en voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, intermediairs of andere financiële dienstverleners zijn wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een financieel klachteninstituut. EDR is aangesloten bij het Kifid met registratienummer: 300.012176 onder de naam DRA Debt Recovery Agency B.V. en EDR Incasso. Kifid is een initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en is gespecialiseerd in het bemiddelen in geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

 

Voor meer informatie over het Kifid, zie www.kifid.nl

Vereniging van Kredietinformatiebureaus (VvKi)

EDR is lid van de VvKi. Deze branchevereniging is opgericht op 19 juni 1975 en de nieuwe naam van de NVH. De VvKi is de branchevereniging van bedrijven die zich bezig houden met het verzamelen en interpreteren van financiële en/of kredietwaardigheidsinformatie. Met deze informatie wordt een eerlijk handelsklimaat beoogd voor zowel bedrijven als particulieren. Het helpt organisaties om risico's correct in te schatten en te beslissen met wie ze zaken willen doen. Kredietinformatie geeft ook invulling aan een belangrijke functie in het economische en maatschappelijke verkeer door middel van vroegsignalering en daarmee aan het voorkomen van overkreditering, problematische schuldsituaties en fraude.

 

De VvKi is een kwaliteitskeurmerk voor de wijze waarop financiële en/of kredietwaardigheidsinformatie verzameld, verwerkt, geanalyseerd en geinterpreteerd wordt. Alle leden van de VvKi hanteren een strikte gedragscode, waarbij het leveren van kwalitatief hoogwaardige gegevens centraal staat én getoetst wordt aan de verschillende regelgevingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van data.

 

Voor klachten en geschillen voorziet de VvKi in een onafhankelijke klachten- en geschillenregeling. 

 

Voor meer informatie over de VvKi, zie www.vvki.nl

Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen (NVI)

EDR is actief lid van de NVI. Deze vereniging is in 1989 opgericht op initiatief van een aantal incasso-ondernemingen in Nederland, bij gebrek aan regelgeving door de Nederlandse overheid. De NVI-leden willen zich nadrukkelijk onderscheiden van organisaties en personen die op een ongeoorloofde manier een incassopraktijk uitoefenen. EDR is geregistreerd bij de NVI onder nummer 124449.

 

Voor meer informatie over de NVI zie www.nvi.nl

Incasso Keurmerk

Het Incasso Keurmerk is een initiatief van de NVI. Het keurmerk geeft opdrachtgevers, bedrijven en consumenten de zekerheid dat de keurmerkhouders correct, betrouwbaar en zorgvuldig handelen. EDR is in het bezit van het NVI Keurmerk, laatst afgegeven op 4 oktober 2023 en geldig tot 5 januari 2026.

 

Voor meer informatie over het Incasso Keurmerk zie www.incasso-keurmerk.nl.

Klachtenregeling

De NVI kent een onafhankelijke klachteninstituut genaamd Kigid. Klachten tussen leden en derden, zoals opdrachtgevers of debiteuren, worden behandeld door de Raad van Toezicht. De uitspraken van deze raad zijn bindend voor alle NVI-leden.

 

Voor meer informatie over de klachtenregeling, zie www.nvi.nl/klachten