U bent bekend bij EDR Informatie: Afgewezen of brief ontvangen

U bent bijvoorbeeld afgewezen door onze opdrachtgever aan de hand van een kredietwaardigheidstoets of u heeft een (aankondigings)brief van ons ontvangen.

Kredietwaardigheidstoets
EDR adviseert opdrachtgevers onder andere over de kredietwaardigheid van bedrijven en consumenten. Met andere woorden, wij adviseren of een bedrijf of consument de betalingsverplichting met de opdrachtgever kan nakomen. Wij wijzen nooit een bedrijf of consument af.

In onze kredietwaardigheidstoetsingen met betrekking tot bedrijven controleert EDR de bestuurder/eigenaar of feitelijk leidinggevende van een bedrijf. Ook wordt de onderneming gecontroleerd op de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarcijfers.

Als u bent geïnformeerd door onze opdrachtgever dat gebruik wordt gemaakt van onze geautomatiseerde kredietwaardigheidstoets of u bent afgewezen voor een product of dienst door onze opdrachtgever op basis van een kredietwaardigheidstoets die EDR heeft uitgevoerd, dan verwerken wij uw persoonsgegevens.

EDR voert ook handmatige kredietwaardigheidsonderzoeken uit. EDR informeert u hierover dan per brief of e-mail, tenzij dit anders is afgesproken met onze opdrachtgever. In dit laatste geval informeert de opdrachtgever u zelf.

Verhaalsonderzoek
EDR adviseert opdrachtgevers over de verhaalsmogelijkheden van bedrijven en consumenten. Met andere woorden, wij adviseren of er bijvoorbeeld een eigen woning is, zodat onze opdrachtgever door de deurwaarder hier beslag op kan laten leggen. Een dergelijk onderzoek kan alleen door EDR worden uitgevoerd als er sprake is van (een) onbetaalde rekening(en).
EDR informeert u hierover dan per brief of e-mail, tenzij dit anders is afgesproken met onze opdrachtgever.

Voor rapportages met betrekking tot de verhaalsmogelijkheden van een bedrijf controleert EDR de bestuurder/eigenaar of feitelijk leidinggevende van een bedrijf. Ook wordt de onderneming gecontroleerd op de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarcijfers.

Onderzoek naar contactgegevens
EDR doet onderzoek naar uw contactgegevens voor opdrachtgevers indien de opdrachtgever u niet kan bereiken. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd, maar bent vergeten om een nieuw adres en/of telefoonnummer door te geven.

De opdrachtgever informeert u over de verwerking door EDR, tenzij anders met opdrachtgever is afgesproken. Indien u meer informatie wenst over de gegevens die EDR namens onze opdrachtgever verwerkt, verwijzen wij u naar de opdrachtgever. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen waar mogelijk te beantwoorden.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij hebben persoonsgegevens over u ontvangen van onze opdrachtgever(s) en verwerken gegevens die u zelf heeft aangeleverd. Deze gegevens hebben wij verrijkt met gegevens uit openbare bronnen of met informatie uit onze eigen databank.

Denkt u hierbij aan uw woon- en verblijfsgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, of u (gemeenschappelijke) schulden heeft, contactgegevens, gegevens met betrekking tot het bestuur van uw onderneming, bankrekeningnummer, PEP/Sanctielijsten, gegevens met betrekking tot uw betaalde en onbetaalde rekeningen en gegevens die nodig zijn om uw betaalgedrag te kunnen inschatten door middel van een geautomatiseerd profiel, zoals inkomsten/lasten ter bepaling van uw aflossingscapaciteit, eventuele arbeid/werkgever(s)/uitkeringsinstanties en (problematische) schuldsituaties.

Wij verzamelen, raadplegen en verwerken informatie uit openbare bronnen en private bronnen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Kamer van Koophandel, Kadaster, Telefoongids, Insolventieregister en incassobureaus.


Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

EDR maakt gebruik van uw persoonsgegevens voor het ondersteunen van organisaties om kredietrisico's te voorkomen, adviseert opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen over het aangaan of door blijven gaan met, dan wel beëindigen van, overeenkomsten met consumenten en/of bedrijven en voor het voorkomen van problematische schuldsituaties van consumenten en/of bedrijven. Uw persoonsgegevens kunnen in de toekomst ook worden gebruikt ten behoeve van het actueel houden van onze databanken en het onderzoeken van contactgegevens, kredietwaardigheid en verhaalsmogelijkheden die over u als persoon, en/of bestuurder, eigenaar of feitelijk leidinggevende van een bedrijf gaat, maar ook ter verbetering of uitbreiding van onze dienstverlening.

EDR neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming en wijst géén consumenten en/of bedrijven af. Op basis van advies van EDR beslissen onze opdrachtgevers zelf.

 

Op basis van welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag gerechtvaardigd belang. Zonder verwerking van uw persoonsgegevens, kan EDR haar bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen. Voor EDR betekent dit het voorkomen van overkreditering van consumenten en bedrijven (het aangaan van betalingsverplichtingen die niet kunnen worden nagekomen) en het geven van een (krediet-/verhaals)advies aan opdrachtgevers of het leveren van actuele contactgegevens zodat de opdrachtgever het contact met consumenten en/of bedrijven kan herstellen.

Voorbeelden van opdrachtgevers zijn onder andere verzekerings-, verhuur-, lease,- en financieringsmaatschappijen, postorder-, telecom- en energiebedrijven.

EDR verwerkt géén persoonsgegevens op basis van de grondslag toestemming.

 

Met welke externe partijen delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan onze opdrachtgevers verstrekken en aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van genoemde doelstellingen. Met verwerkers heeft EDR verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan EDR, voor zover dit is toegestaan op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen en andere organisaties, zoals advocaten, deurwaarders en internationale kredietinformatiebureaus.

EDR verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij opdrachtgever hier uitdrukkelijk om verzoekt of u zelf woonachtig bent buiten de EER.


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

EDR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren.

De persoonsgegevens worden uiterlijk zeven jaar na de eerste verwerking, dan wel zeven jaar nadat zij voor het laatst op hun juistheid zijn onderzocht, verwijderd. Uitzondering hierop zijn die persoonsgegevens die ook gedurende een langere periode noodzakelijk zijn voor een juist en/of volledig oordeel of advies aangaande consumenten en/of bedrijven gelet op het doel van de verwerking en indien deze termijn in overeenstemming is met de in diverse nationale en internationale wetten vastgelegde termijnen.

Geanonimiseerde gegevens gebruiken wij na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.


Wie is er verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Tenzij met een opdrachtgever anders is overeengekomen, is EDR de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waar kunnen we mee helpen?