U bent een zakelijke relatie van EDR

Welke gegevens verwerken wij?

Als zakelijke relatie van EDR verwerken wij (zakelijke) contactgegevens van bedrijven en haar contactpersonen.

Deze gegevens hebben wij van u ontvangen en/of aangevuld met gegevens uit openbare bronnen en/of informatie uit onze eigen databank.

Denkt u hierbij aan uw zakelijke adresgegevens, geslacht, contactgegevens, bankrekeningnummer en financiële gegevens.

Wij verzamelen, raadplegen en verwerken informatie uit openbare bronnen en private bronnen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Kamer van Koophandel, Kadaster, Telefoongids en Insolventieregister.


Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

EDR heeft (persoons)gegevens van u nodig om onze (online) dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Met uw persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld:

  • onderzoeken of u klant bij ons kunt worden;
  • uw aanvraag of wijziging van een dienst beoordelen;
  • contact met u opnemen of namens u een wederpartij aanschrijven;
  • uw gegevens goed in onze (contract)administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn;
  • onze dienstverlening verbeteren en u op de hoogte houden van onze dienstverlening;
  • u factureren voor verleende diensten en onze debiteurenadministratie voeren.


Op basis van welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag uitvoering van een overeenkomst en/of gerechtvaardigd belang.

Voor EDR betekent dit het aanbieden van informatie, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, fraudebestrijding, het voldoen aan wettelijke bepalingen, voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten en ter verbetering van de dienstverlening. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt ten behoeve van commerciële doeleinden van andere, aan EDR gelieerde, ondernemingen. Hierbij houdt EDR zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren.


Met welke externe partijen delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan accountants ten behoeve van de controle van de financiële administratie, maar ook worden gebruikt ten behoeve van commerciële doeleinden van andere aan EDR gelieerde ondernemingen, zoals Cannock (https://www.cannock.nl). Hierbij houdt EDR zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren.

EDR verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

EDR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, maar niet langer dan tot zeven jaar na de beëindiging van de relatie opdrachtgever/leverancier, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer of korter te bewaren.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken wij na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.


Wie is er verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Tenzij met een opdrachtgever anders is overeengekomen, is EDR de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waar kunnen we mee helpen?