U bent bekend bij EDR Incasso

U bent bekend bij EDR Incasso: U heeft bijvoorbeeld een aanmaningsbrief van ons ontvangen.
EDR Incasso richt zich op het innen van onbetaalde rekeningen (vorderingen). Vorderingen die al uitvoerig zijn behandeld door andere incasso-organisaties, deurwaarders of opdrachtgevers, maar ook vorderingen waarvan de betalingstermijn recentelijk is verstreken.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als u een aanmaningsbrief van ons heeft ontvangen over een onbetaalde vordering, dan verwerken wij uw persoonsgegevens.

Wij hebben uw gegevens ontvangen van onze opdrachtgever(s) en/of van u. Deze gegevens kunnen wij verrijken met gegevens uit openbare bronnen, informatie uit onze eigen databank, afkomstig van aan ons gelieerde ondernemingen, zoals Cannock (https://www.cannock.nl) en/of met informatie van EDR Informatie.

Denkt u hierbij aan uw woon- en/of verblijfsgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, contactgegevens, contactgegevens van u als zijnde bestuurder, eigenaar, feitelijk leidinggevende of medewerker van een organisatie, bankrekeningnummer en gegevens met betrekking tot betaalde en onbetaalde rekeningen en gegevens die u aanlevert.
Wij verwerken informatie uit openbare bronnen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Kamer van Koophandel, Kadaster, Telefoongids, Insolventieregister en overige relevante gegevens die openbaar toegankelijk zijn. EDR Incasso raadpleegt deze gegevens om contact te kunnen krijgen met de debiteur en om zorg te dragen dat het openstaande incassodossier de onbetaalde rekening op een maatschappelijk verantwoorde wijze kan worden geïncasseerd.

Als wij gegevens over u verwerken, bent u hierover door ons geïnformeerd in de eerste aanmaningsbrief.

Inkomende telefoongesprekken kunnen door EDR Incasso worden vastgelegd en bewaard voor het evalueren of verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening waaronder het afhandelen van klachten. Indien hiervan sprake is, wordt u voorafgaand aan het telefoongesprek hierover door een ingesproken boodschap geïnformeerd. De opgenomen telefoongesprekken bewaart EDR Incasso maximaal 6 weken.


Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
EDR Incasso houdt zich voornamelijk bezig met het incasseren van vorderingen die al eerder door bijvoorbeeld een deurwaarder zijn behandeld. EDR maakt gebruik van uw persoonsgegevens voor het incasseren van openstaande vorderingen op consumenten en/of bedrijven uit naam van onze opdrachtgever(s).

Maar ook voor het maken van (risico)profielen om te kunnen inschatten of er sprake is van (problematische) schuldsituaties, contact te kunnen krijgen, verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening, of er verhaalsmogelijkheden zijn om bijvoorbeeld de kosten van een juridische procedure te kunnen verhalen en betalingsrisico’s in te schatten van zowel u als consument en/of bestuurder, eigenaar of feitelijk leidinggevende van een bedrijf.


Op basis van welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw gegevens op basis van de wettelijke grondslag gerechtvaardigd belang. Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren zonder persoonsgegevens van u te verwerken. Voor EDR betekent dit het administreren en incasseren van onbetaalde rekeningen en ter voorkoming van hogere kosten voor huidige en eventuele toekomstige schulden.

Indien volledige betaling achterwege blijft, hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verstrekken aan het kredietinformatiebureau EDR Informatie. Indien er gebruik wordt gemaakt van EDR Informatie bent u hierover geïnformeerd in de eerste aanmaningsbrief.

EDR verwerkt géén persoonsgegevens op basis van de grondslag toestemming.

Met welke externe partijen delen wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens aan onze opdrachtgevers verstrekken en aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van genoemde doelstellingen. Met verwerkers heeft EDR verwerkersovereenkomsten gesloten. EDR maakt bijvoorbeeld gebruik van een verwerker die zorgt dat u onze e-mails goed ontvangt. Daarnaast kan EDR, voor zover dit is toegestaan op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder Cannock (https://www.cannock.nl) en andere organisaties, zoals internationale incassobureaus, advocaten, deurwaarders en (krediet)informatiebureaus.

EDR verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij onze opdrachtgever hier uitdrukkelijk om verzoekt of u zelf woonachtig bent buiten de EER.


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
EDR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Wij bewaren uw gegevens dan ook maximaal zeven jaar na sluiting van uw incassodossier.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken wij na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.


Wie is er verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
Tenzij met een opdrachtgever anders is overeengekomen, is EDR de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.