Klachtenregeling particulieren

Bij het uitoefenen van onze dienstverlening nemen wij de toepasselijke wetgeving en gedragscodes van de organisaties waarbij EDR Credit Services is aangesloten in acht.  Mocht u desondanks niet tevreden zijn met onze dienstverlening, dan leest u hieronder meer over de klachtenregeling.

 

Waarover kan een klacht worden ingediend?
• Over de werkwijze van EDR Informatie
• Over de werkwijze van EDR Incasso

 

Waarover kan géén klacht worden ingediend?
• Indien u inzage wenst in de gegevens die EDR Credit Services van u verwerkt;
• Indien u aanvulling, verbetering, afscherming of verwijdering wenst van de persoonsgegevens die EDR Credit Services van u verwerkt;
• Indien u bezwaar wilt maken tegen de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door EDR Credit Services.

Voor meer informatie over het indienen van een bovenstaand verzoek, verwijzen wij u graag naar het stappenplan inzage of wijziging.

Niet ontvankelijk zijn klachten die het gevolg zijn van overmacht, waardoor EDR Credit Services verhinderd was aan haar verplichtingen te voldoen. Of een klacht niet ontvankelijk wordt verklaard, beslist de directie. Deze beslissing wordt aan de klager gemotiveerd schriftelijk en/of per e-mail medegedeeld.

 

Procedure
U kunt uw klacht u alleen schriftelijk indienen.  Dit kan op de volgende manieren:

1) via het formulier op de website; of
2) via een brief gericht aan:

EDR Credit Services
T.a.v. de Klachtencoördinator
Postbus 97
2260 AB  Leidschendam

Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig.  Vermeld deze informatie op het klachtenformulier of in uw brief:

 

• uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
• uw dossiernummer;
• een omschrijving van uw klacht;
• eventuele bijlagen om uw klacht te onderbouwen.

 

Wat doen wij met uw klacht?
Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u binnen vijf (5) werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. De Klachtencoördinator coördineert de afhandeling van uw klacht en bepaalt aan de hand van de aard van de klacht hoe de afhandeling van de klacht zal gaan plaatsvinden. Binnen vier (4) weken vanaf de ontvangst van uw klacht sturen wij u een schriftelijke inhoudelijke reactie. Indien dit niet lukt binnen deze termijn, ontvangt u schriftelijk (per post en/of per e-mail) bericht met een nieuwe verwachte tijdsindicatie van afwikkeling. Als wij uw klacht in het weekend of op een feestdag ontvangen, dan begint de termijn de eerste werkdag daarna.

 

In onze reactie leest u of uw klacht is toegewezen of afgewezen en waarom. Als uw klacht is toegewezen, dan leest u ook hoe wij de klacht hebben opgelost of nog zullen oplossen. Als uw klacht is afgewezen, dan krijgt u informatie over wat u verder kunt doen. Wij registreren uw klacht en de afwikkeling daarvan. Als wij naar aanleiding van uw klacht onze producten of diensten kunnen aanpassen dan zullen wij dat doen en u daarover informeren.

 

Blijft u ontevreden?
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of is uw klacht niet binnen de toegezegde termijn afgehandeld?  Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de klachtenregeling van de organisaties waarbij EDR Credit Services is aangesloten.

 

Voor EDR Incasso
EDR Incasso is aangesloten als lid bij de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). In het geval er sprake is van een overtreding door EDR Incasso van de statuten, het huishoudelijk reglement of de Keurmerkcriteria/gedragscode van de NVI kunt u zich richten tot het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID). KIGID is een onafhankelijk instituut en handelt klachten over de leden van de NVI af conform hun Geschillenregeling.

Voor meer informatie, klik hier

 

Voor EDR Informatie
EDR Informatie is aangesloten bij de Vereniging van Kredietinformatiebureaus (VvKi). Voor klachten en geschillen waar wij samen niet uitkomen, is door de VvKi voorzien in een onafhankelijke klachten- en geschillenregeling.

Voor meer informatie, klik hier

 

Tot slot
Wanneer u de publiciteit zoekt voordat u ons in de gelegenheid heeft gesteld met u tot een oplossing te komen, waardoor EDR Credit Services geheel of gedeeltelijk in een kwaad daglicht wordt gesteld, dan zal de klachtenprocedure worden gestaakt en zullen wij noodzakelijke maatregelen nemen.

Wanneer u zich al gewend heeft tot de rechter, of u bent al in een rechterlijke procedure met EDR Credit Services gewikkeld, dan wordt uw klacht niet in behandeling genomen.