Uw rechten

Uw rechten

EDR Credit Services (hierna: “EDR”) is de handelsnaam van Economic Data Resources B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 50356356) en DRA Debt Recovery Agency B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 27182955).

EDR Informatie en EDR Bedrijfsinformatie (hierna: "EDR Informatie") zijn handelsnamen van Economic Data Resources B.V. EDR Incasso is de handelsnaam van DRA Debt Recovery Agency B.V.

EDR Informatie is een handelsinformatiebureau. Wij verstrekken informatie over het betaalgedrag van consumenten aan bedrijven. Denk hierbij aan informatie zoals bijvoorbeeld betalingsachterstanden welke u heeft of in het verleden heeft gehad. Bedrijven gebruiken deze informatie om te bepalen of zij iemand als klant willen aannemen of misschien een borg willen vragen. Deze beslissing maken bedrijven zelf.

Wanneer u geen klant kunt worden of een borg moet betalen, kan een bedrijf u doorverwijzen naar EDR voor meer informatie.

EDR Informatie is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH).

EDR Incasso is een (her)incasso-organisatie. Wij incasseren openstaande rekeningen (vorderingen) waarvan de betalingstermijn is verstreken. Soms zijn deze openstaande rekeningen al eerder in behandeling geweest bij andere incasso-organisaties, deurwaarders of de opdrachtgevers zelf.

EDR Incasso is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) en beschikt over het Incasso Keurmerk.

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn een aantal specifieke rechten vastgelegd met betrekking tot de verwerking van (persoons)gegevens van natuurlijke personen.

U kunt bij ons een schriftelijk verzoek indienen om uw eigen gegevens in te zien (recht om in te zien), te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen (recht om te wijzigen), of te verwijderen (recht om te verwijderen). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat EDR uw gegevens verwerkt (recht van bezwaar) en kunt u de verwerking van uw gegevens laten beperken (recht op beperking van de verwerking). Tot slot kent de wetgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

De wettelijke termijn voor afhandeling van uw verzoek is één maand. EDR streeft ernaar u zo spoedig mogelijk een schriftelijke reactie te sturen, na ontvangst van alle benodigde gegevens/documenten.

Wilt u meer informatie over uw rechten, klik dan hier.

Heeft u nog aanvullende vragen over de gegevens die wij van u verwerken of het uitoefenen van uw rechten, dan kunt u contact opnemen met de Consumentenhelpdesk.

In samenwerking met de NVH is er voor EDR informatie een stappenplan opgesteld om inzage te verkrijgen over het advies dat EDR heeft afgegeven aan de opdrachtgever. EDR wijst zelf niet af. Dit stappenplan hanteren wij ook voor verzoeken gericht aan EDR Incasso.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in welke gegevens EDR van u verwerkt .

Wij geven u dan informatie over:

  • waarom EDR bepaalde gegevens van u verwerkt;
  • welke soorten persoonsgegevens er over u bij EDR bekend zijn;
  • indien van toepassing: van welke instantie(s) EDR uw persoonsgegevens heeft ontvangen als u deze niet zelf heeft aangeleverd;
  • indien van toepassing: aan welke (categorieën) organisatie(s) EDR uw persoonsgegevens eventueel heeft verstrekt;
  • indien van toepassing: aan welk land of organisatie buiten de EER uw persoonsgegevens zijn verstrekt en welke waarborgen ter beveiliging zijn getroffen;
  • hoe lang EDR de persoonsgegevens bewaart;
  • welke privacyrechten u heeft;
  • uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • indien van toepassing: of, en zo ja, op basis van welke logica er een geautomatiseerd besluit over u genomen is.

De wettelijke termijn voor afhandeling van uw verzoek is één maand. EDR streeft er naar om u zo spoedig mogelijk, na ontvangst van alle benodigde gegevens/documenten, te informeren over de gegevens die bij ons geregistreerd staan.

Ik wil mijn gegevens inzien.

U heeft eerder een verzoek tot inzage bij ons ingediend en uit de informatie die u van ons ontvangen heeft, blijkt dat de gegevens die wij van u verwerken onjuist en/of onvolledig zijn. Mogelijk hebben deze onjuiste en/of onvolledige gegevens geresulteerd in een kredietscore die onder de acceptatiegrens van een van onze opdrachtgevers valt.

U kunt bij ons een verzoek indienen om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen. EDR zal dan een onderzoek instellen naar en een afweging maken over de rechtmatigheid van de verwerking.

Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

Uw gegevens worden aangepast
Indien blijkt uit de informatie die wij van u hebben ontvangen dat de gegevens die wij van u verwerken feitelijk onjuist of onvolledig zijn, voor zover dat redelijk is gelet op het doel van verwerking, dan zullen wij uw gegevens aanpassen.
U krijgt hier een schriftelijke bevestiging van ons van. Met dit bewijs kunt u het bedrijf waar u klant wilt worden vragen uw situatie opnieuw te beoordelen. U stuurt een kopie van de brief die u van ons ontvangen heeft naar de klantenservice van het bedrijf waar u klant wilt worden en vraagt hen om opnieuw een credit check op u te voeren.
In overleg met u zullen wij onze opdrachtgever(s) op de hoogte brengen van de doorgevoerde correctie(s).

Uw gegevens worden niet aangepast
Indien niet blijkt uit de informatie die wij van u hebben ontvangen dat de gegevens die wij van u verwerken feitelijk onjuist of onvolledig zijn, voor zover dat redelijk is gelet op het doel van verwerking, dan zullen wij uw gegevens niet aanpassen.
U krijgt hier een schriftelijke bevestiging van ons van. In onze reactie op uw verzoek tot inzage attenderen wij u op de rechten die u nog meer heeft.
De wettelijke termijn voor afhandeling van uw verzoek is één maand. EDR streeft er naar om u zo spoedig mogelijk, na ontvangst van alle benodigde gegevens/documenten, te informeren over de gegevens die bij ons geregistreerd staan.

Ik wil een verzoek tot wijziging van mijn gegevens indienen.

U heeft eerder een verzoek tot inzage bij ons ingediend. Uit de informatie die u van ons ontvangen heeft blijkt dat de gegevens die wij van u verwerken op onrechtmatige gronden worden verwerkt.

In een aantal gevallen heeft u het recht om informatie die wij van u verwerken door ons te laten verwijderen. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dit recht uitsluitend van toepassing in de volgende situaties:

Onrechtmatige verwerking
EDR heeft binnen alle onderdelen van het gegevensverwerkingsproces passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

U kunt hierbij denken aan het niet goed beveiligen van uw gegevens, het handelen in strijd met een verplichting uit de (AVG), het langer verwerken van uw persoonsgegevens dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, of de aantasting van uw gegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Indien u ondanks onze inspanningen van mening bent dat EDR in strijd heeft gehandeld met een plicht uit de AVG, dan kunt u kunt u een verzoek tot verwijdering van uw gegevens indienen.

Intrekken toestemming
EDR verwerkt geen gegevens op basis van de grondslag “toestemming”.

Kinderen
EDR verzamelt geen gegevens van kinderen (jonger dan 16 jaar). In het geval van een openstaande vordering op iemand jonger dan 16, dan worden de ouders/verzorgers van betrokkene aangeschreven.

Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

Uw gegevens worden verwijderd
Indien blijkt uit de informatie die wij van u hebben ontvangen dat de gegevens die wij van u verwerken onrechtmatig zijn, dan zullen wij uw gegevens verwijderen.
U krijgt hier een schriftelijke bevestiging van ons van. EDR zal bovendien iedere ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van de verplichte gegevenswissing, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

Uw gegevens worden niet verwijderd
Indien blijkt uit de informatie die wij van u hebben ontvangen dat de gegevens die wij van u verwerken niet onrechtmatig zijn, dan zullen wij uw gegevens niet verwijderen.
U krijgt hier een schriftelijke bevestiging van ons van.
De wettelijke termijn voor afhandeling van uw verzoek is één maand, maar wij streven er naar om u zo spoedig mogelijk na ontvangst van alle benodigde gegevens/documenten te informeren over de uitkomst.

Ik wil een verzoek tot verwijdering van mijn gegevens indienen.

De wetgever bepaalt dat de betrokkene het recht heeft om vanwege zijn/haar specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens als deze worden verwerkt op basis van “gerechtvaardigd belang” of “algemeen belang”.

EDR verwerkt persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag “gerechtvaardigd belang”. Hierbij heeft EDR een algemene belangenafweging gemaakt en (beveiligings)maatregelen getroffen voor de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor meer informatie over het gerechtvaardigd belang van EDR, verwijzen wij u naar onze privacy statement en de brieven die u eerder van ons ontvangen heeft.

Indien u van mening bent dat door de verwerking uw rechten onevenredig worden geschaad en/of inbreuk wordt gemaakt op uw privacy- en gegevensbeschermingsrechten, dan kunt u bezwaar tegen de verwerking indienen.

Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen, dient u ons te informeren over uw persoonlijke omstandigheden en uw bezwaar tegen de verwerking door EDR te onderbouwen, zodat EDR uw specifieke belangen kan afwegen tegen het gerechtvaardigd belang.

EDR zal dan een onderzoek instellen naar en een afweging maken over de rechtmatigheid van de verwerking en u informeren over de uitkomst. Tot die tijd zullen uw gegevens niet door EDR worden verwerkt.

Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

Uw bezwaar is gegrond verklaard
Indien uw bezwaar op basis van de informatie die wij van u hebben ontvangen gegrond wordt verklaard, dan zullen wij uw gegevens verwijderen.

U krijgt hier een schriftelijke bevestiging van ons van. EDR zal bovendien iedere ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van de verplichte gegevenswissing, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

Uw bezwaar is ongegrond verklaard
Indien uw bezwaar op basis van de informatie die wij van u hebben ontvangen ongegrond wordt verklaard, dan zullen wij uw gegevens niet verwijderen. U krijgt hier een schriftelijke bevestiging van ons van.

De wettelijke termijn voor afhandeling van uw verzoek is één maand. EDR streeft er naar om u zo spoedig mogelijk, na ontvangst van alle benodigde gegevens/documenten, te informeren over de gegevens die bij ons geregistreerd staan.

Ik wil bezwaar maken tegen de verwerking van mijn gegevens.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens.

Het recht op beperking regelt dat die persoonsgegevens waarop u dit recht inroept (tijdelijk) niet meer mogen worden verwerkt. En dat ontvangers van uw persoonsgegevens (o.a. onze opdrachtgevers) worden geïnformeerd over de beperking.

U kunt uitsluitend een beroep doen op het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens als u niet wilt dat EDR de betreffende persoonsgegevens verwijdert, als u een verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens heeft ingediend, of indien u een bezwaar heeft ingediend tegen de rechtmatige grondslag op basis waarvan EDR uw gegevens verwerkt.

Voor meer informatie over het recht van beperking kunt u contact opnemen met onze Consumentenhelpdesk.

In ons privacy statement leggen wij uitgebreid uit hoe EDR als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verzamelt, waarvoor wij ze gebruiken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Verwerken wij uw persoonsgegevens? Dan informeren wij u hierover per brief of e-mail, tenzij dit anders is afgesproken met onze opdrachtgever, op het moment van eerste communicatie en uiterlijk binnen één maand, of, indien uw gegevens aan derden worden verstrekt, uiterlijk op het moment van verstrekking aan derden.

Heeft u desondanks nog aanvullende vragen, kijk ook eens bij de Veelgestelde vragen?

Is uw vraag nog niet beantwoord? Neemt u dan contact op met onze Consumentenhelpdesk.

Het recht op dataportabiliteit geeft u het recht om uw persoonsgegevens in digitale vorm te ontvangen van een bepaalde organisatie, bijvoorbeeld om door te kunnen geven aan een andere leverancier.

Het is mogelijk om dit recht uit te oefenen indien een organisatie persoonsgegevens van u verwerkt op basis van de grondslag toestemming of een overeenkomst. EDR verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de grondslag "gerechtvaardigd belang".

Om deze reden is het recht om digitale gegevens over te dragen (dataportabiliteit) niet van toepassing op EDR bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u uw persoonsgegevens in digitale vorm wenst te ontvangen, dan dient u uw verzoek om deze reden direct te richten aan onze opdrachtgever.