Klachtenprocedure

Klachtenprocedure consumenten EDR Credit Services

Indien er klachten zijn over de producten of diensten van EDR Credit Services dan kunnen deze worden ingediend volgens de klachtenregeling. Deze klachtenregeling richt zich op de betrokken consumenten van EDR Credit Services.

Doelstelling van de klachtenregeling

De doelstelling valt uiteen in drie delen:

  • Het vastleggen van een procedure om zo op klachten in het kader van de diensten en producten van EDR Credit Services binnen zo kort mogelijke termijn adequaat te reageren.
  • Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten vast te stellen.
  • Waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de diensten en producten van EDR Credit Services met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • Klacht: Elke uiting van ongenoegen over de uitvoering van de diensten en producten van EDR Credit Services kenbaar gemaakt aan de organisatie.
  • Klager: Betrokken consumenten van de diensten van EDR Credit Services
  • Klachtenregeling: de onderhavige regeling.

Artikel 2 Uitsluiting onderwerpen

Deze klachtenregeling is van toepassing op alle onderwerpen, met uitzondering van de volgende onderwerpen:

  • Inzage in persoonsgegevens van de betrokkene.
  • Aanvulling, verbetering of verwijdering van persoonsgegevens van de betrokkene.

Voor meer informatie omtrent laatstgenoemde procedures, kunt u contact opnemen met de Privacyfunctionaris van EDR Credit Services via pf@edrcreditservices.nl.

Artikel 3 Procedure

3.1 Betrokkenen kunnen een klacht alleen schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier op de website of via een brief gericht aan de consumentendesk.

3.2 Klachten die schriftelijk dan wel via de website worden ontvangen, komen direct terecht bij de consumentendesk. Binnen vijf werkdagen ontvangt de betrokken schriftelijk of per e-mail een ontvangstbevestiging.

3.3 De privacyfunctionaris coördineert de afhandeling van de klacht en bepaalt aan de hand van de aard van de klacht op welke wijze de afhandeling van de klacht zal gaan plaatsvinden. De betrokkene ontvangt schriftelijk en/of per e-mail bericht na de afhandeling van de klacht.

Artikel 4 Geschillen

4.1 Niet ontvankelijk zijn klachten die het gevolg zijn van overmacht, waardoor EDR Credit Services verhinderd was aan haar verplichtingen te voldoen. Overmacht is een situatie die vooraf geheel onoverzienbaar is waarin EDR Credit Services door belemmeringen van buiten niet aan haar verplichtingen kan voldoen en die redelijkerwijs door EDR Credit Services niet kan worden voorkomen c.q. omzeild, het onthouden van noodzakelijke gegevens of medewerking door opdrachtgevers en/of derden van wie EDR Credit Services geheel of gedeeltelijk afhankelijk is en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van EDR Credit Services zijn ontstaan. Of een klacht niet ontvankelijk wordt verklaard, beslist de directie. Deze beslissing wordt aan de klager gemotiveerd schriftelijk of per e-mail medegedeeld.

4.2 Indien de klacht betrekking heeft op de dienst EDR Incasso is het onderstaande van toepassing indien partijen niet tot overeenstemming komen over de definiëring en afbakening van een klacht, de voorgestelde oplossing of de te ondernemen stappen ter afhandeling van de klacht. Daarnaast kan het zijn dat de klager na afhandeling van de klacht toch nog ontevreden is over het resultaat. EDR Incasso is aangesloten als lid bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI). In het geval van een geschil met betrekking tot incasso kan klager zich richten tot het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID).

KIGID Secretariaat
Tel.: 035-6954165
E-mail: klachten@kigid.nl

Artikel 5 Slotbepalingen

5.1 Wanneer de klager de publiciteit heeft gezocht voordat de klachtenprocedure is afgerond, waardoor EDR Credit Services geheel of gedeeltelijk in een kwaad daglicht wordt gesteld, zal de klachtenprocedure terstond worden gestaakt en zal EDR Credit Services de naar haar mening noodzakelijke maatregelen nemen.

5.2 Wanneer de klager zich reeds gewend heeft tot de rechter, dan wel de klager reeds in een rechterlijke procedure met EDR Credit Services is gewikkeld, wordt de klacht niet in behandeling genomen.