Algemene Bepalingen

 

Definities

AVG: Algemene verordening gegevensbescherming.

Betrokkene: Persoon zoals bedoeld in art. 4 AVG.

Derde: iedere (rechts)persoon, niet zijnde Betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Eenheden: Verrekeneenheden met een bepaalde eurowaarde waarmee Opdrachtgever in staat wordt gesteld bepaalde opdrachten die aan Opdrachtnemer zijn verstrekt te honoreren.

Eindgebruiker: Iedere (rechts)persoon (niet zijnde consument) die de diensten en/of producten van Opdrachtnemer gebruikt of zal gebruiken. Eindgebruiker dient in het bezit te zijn van een geldig KvK-nummer.

Herincasso: Vorderingen die eerder (uitvoerig) zijn behandeld door Opdrachtgever, een incassobureau en/of deurwaarderskantoor, maar geen resultaat hebben opgeleverd.

Intermediair: Iedere (rechts)persoon die bemiddelt tussen Opdrachtnemer en Eindgebruiker.

Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Opdrachtnemer: Een van de volgende rechtspersonen: Economic Data Resources B.V. (50356356) / DRA Debt Recovery Agency B.V. (27182955).

Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Vordering: De som van de te vorderen hoofdsom, rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten.

Alle termen in deze Algemene Bepalingen die overeenkomen met de termen in art. 4 AVG hebben de betekenis zoals bedoeld in dat artikel.

 

Algemeen

1.1 Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, worden beheerst door de onderhavige Algemene Bepalingen en gelden voor alle medewerkers van Opdrachtgever.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Bepalingen op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Bepalingen, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Bepalingen is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Bepalingen.

1.6 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene Bepalingen verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen te verlangen.

 

Offertes en overeenkomsten

2.1 Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend. Toezending van een offerte, respectievelijk het doen van een aanbod, verplicht Opdrachtnemer niet tot acceptatie van de opdracht. Opdrachtnemer is tevens bevoegd een opdracht te weigeren, eventueel zonder opgaaf van redenen.

2.2 Acceptatie van de vrijblijvende offerte door de Opdrachtgever houdt automatisch in dat hij de toepasselijkheid van de onderhavige bepalingen accepteert. Indien de vrijblijvende offerte inclusief deze bepalingen door Opdrachtgever niet integraal worden geaccepteerd, zal Opdrachtgever dit uitdrukkelijk en schriftelijk kenbaar maken.

2.3 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te onderzoeken en kan bij een negatieve beoordeling de aanbieding en/of overeenkomst aanpassen dan wel weigeren. Voor meer informatie over Opdrachtnemer, hoe Opdrachtnemer privacy en privacyrechten waarborgt, zoals het recht op bezwaar tegen de verwerking, zie https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

2.5 Uitsluitend door schriftelijke aanvaarding van de offerte komt de overeenkomst tot stand. Indien van deze bepalingen afwijkende bedingen bij het totstandkomen van een overeenkomst door Opdrachtnemer zijn aanvaard, geldt de overeenkomst daaromtrent alleen voor dat geval en niet voor eventuele opvolgende overeenkomsten, ook niet indien de opvolgende overeenkomst met de afwijkende overeenkomst samenhangt.

2.6 Opdrachtnemer aanvaardt opdrachten met het recht om op elk gewenst moment deze terug te geven, eventueel onder restitutie van gegeven voorschotten voor zover niet gedekt door verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten.

2.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten op te schorten of te beëindigen indien het vermoeden bestaat en/of blijkt dat Opdrachtgever niet heeft voldaan dan wel voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Duur, verlenging en opzegging overeenkomst

3.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van één jaar tenzij anders in de overeenkomst tussen Partijen is overeengekomen.

3.2 Na het verstrijken van de voor bepaalde tijd (voor de duur van één jaar of andere periode) aangegane overeenkomst wordt deze automatisch verlengd met eenzelfde periode onder de gelijke voorwaarden.

3.3 De overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd kan slechts tegen het einde van de overeenkomst door de Opdrachtgever worden opgezegd middels een aangetekende brief gericht aan de Opdrachtnemer, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

3.4 De overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan slechts door de Opdrachtgever worden opgezegd middels een aangetekende brief gericht aan de Opdrachtnemer, zodra de overeenkomst minimaal één jaar heeft bestaan en wel steeds pas tegen het einde van het lopende kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

Tarieven

4.1 De prijzen, genoemd in de offertes van Opdrachtnemer, zijn vermeld in euro‘s, exclusief omzetbelasting (btw). De overeengekomen prijzen worden opgenomen in de overeenkomst. De door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn gebaseerd op de prijsbepalende factoren bij het sluiten van de overeenkomst. Opdrachtnemer heeft het recht de bedongen prijs te verhogen, indien prijsbepalende factoren tijdens de looptijd van de overeenkomst dit rechtvaardigen. Ingeval Opdrachtnemer overgaat tot verhoging van de overeengekomen prijs binnen drie maanden na aanvang daarvan (verlenging als bedoeld onder sub 3.2 daaronder niet begrepen), heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Partijen zullen dan naar redelijkheid en billijkheid met elkaar afrekenen naar rato van hetgeen tot op het moment van de ontbinding over en weer is verschuldigd.

4.2 Opdrachtnemer is bevoegd de tarifering aan te passen aan een eventueel bij Opdrachtnemer doorgevoerde algemene wijziging van de tariefstructuur. Een dergelijke wijziging zal Opdrachtnemer tenminste twee maanden voor de datum van verlenging aan Opdrachtgever mededelen, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst tegen de datum van verlenging te beëindigen met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.

 

Uitvoering opdracht

5.1 Opdrachtnemer is een credit management organisatie en biedt innovatieve oplossingen op het gebied van consumenten- en bedrijfsinformatie en (her)incasso. Opdrachtnemer handelt conform de voor haar geldende sectorspecifieke wet- en regelgeving.

5.2 Bij het uitvoeren van de opdracht zal Opdrachtnemer al het mogelijke doen om de belangen van de Opdrachtgever goed te behartigen en daarbij zal Opdrachtnemer in alle opzichten de grootst mogelijke discretie betrachten.

5.3 Opdrachtnemer maakt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht en/of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van de diensten van derde partijen. Indien de derde partij een verwerker betreft (zoals bedoeld in art. 4 AVG) heeft Opdrachtnemer met deze verwerkers schriftelijke afspraken gemaakt omtrent geheimhouding, verwerking van persoonsgegevens en technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

5.4 De bij offerte, overeenkomst c.q. nadere correspondentie of anderszins vermelde termijnen voor de dienstverlening van Opdrachtnemer zijn geen fatale termijnen. Opdrachtnemer is dus niet aansprakelijk bij overschrijding daarvan. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

5.5 Voor de uitvoering van aan Opdrachtnemer gegeven opdrachten kan het noodzakelijk zijn dat door Opdrachtnemer, namens de Opdrachtgever, een opdracht aan een advocaat of een andere deskundige wordt gegeven. Opdrachtnemer zal een dergelijke opdracht in overleg met Opdrachtgever geven. Opdrachtgever verbindt zich de kosten van die advocaat of andere deskundige op eerste verzoek aan Opdrachtnemer te voldoen. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Opdrachtgever om bij Opdrachtnemer specificaties van de betrokken advocaat of deskundige en vaststelling in rechte van de declaraties te eisen. De maatregelen daartoe noodzakelijk dient Opdrachtgever zelf en voor eigen rekening te (doen) nemen. Slagen die maatregelen en ontvangt Opdrachtnemer ter zake bedragen terug, dan zal hij die aan Opdrachtgever ten goede doen komen.

5.6 Opdrachtnemer is gerechtigd - meer speciaal indien door Opdrachtnemer een advocaat of andere deskundige moet worden ingeschakeld - van Opdrachtgever een redelijk voorschot tot zekerheid te verlangen. Zolang bedoeld voorschot niet is voldaan, is Opdrachtnemer niet gehouden de opdracht uit te voeren respectievelijk aan derden opdrachten te verstrekken.

5.7 Kosten verbonden aan het verwerken van gegevens die door Opdrachtgever zijn verstrekt ter verwerking door Opdrachtnemer, mogen aan Opdrachtgever worden doorberekend. Kosten verbonden aan de overdracht van gegevens door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever mogen aan Opdrachtgever worden doorberekend. Kosten verbonden aan vermelden, groeperen en op informatiedrager plaatsen van gegevens ten behoeve van de Opdrachtgever, alsmede de kosten van informatiedragers, mogen aan Opdrachtgever worden doorberekend.

 

Aansprakelijkheid

6.1 Ingeval van fouten, onzorgvuldigheid en nalatigheid, verbindt Opdrachtnemer zich deze – mits tijdig gemeld – zoveel mogelijk ongedaan te maken, zijn prestatie te completeren en/of eventuele schade te verminderen. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer daartoe in de gelegenheid te stellen.

6.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, voortkomende uit gemaakte fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid van zijn medewerkers of hen die in opdracht van Opdrachtnemer werkzaamheden voor Opdrachtnemer verrichten of bij de uitvoering van de opdrachten betrokken zijn, tenzij sprake is van opzet of daarmede op één lijn te stellen grove schuld van één of meer van de medewerkers van Opdrachtnemer als hiervoor bedoeld.

 

Intellectuele eigendom en auteursrecht

7.1 Alle door Opdrachtnemer verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de Opdrachtgever en wel voor diens intern discreet gebruik in het verlengde van de opdracht. Opdrachtgever, diens medewerkers en eventuele andere door Opdrachtgever ingeschakelde partijen mogen deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, mededelen of publiceren.

7.2 Opdrachtgever erkent met betrekking tot door Opdrachtnemer verstrekte of van hem afkomstige computerprogramma’s, rapporten, adressenbestanden en andersoortige schrifturen, het auteursrecht van Opdrachtnemer. Het impliceert het verbod aan Opdrachtgever om deze zaken geheel of gedeeltelijk te vermeerderen respectievelijk te openbaren, behoudens dit voor zover krachtens artikel 21.2 van deze Algemene Bepalingen is toegestaan. Tevens zal Opdrachtgever zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen wijzigingen aanbrengen.

 

Personeelsclausule

8. Opdrachtgever verbindt zich met medewerkers van Opdrachtnemer, die zich hangende de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met de zaken van Opdrachtgever hebben beziggehouden dan wel bezighouden, geen arbeidsovereenkomst aan te gaan, noch enige andere overeenkomst te sluiten, die medebrengt dat de betrokken medewerker zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever buiten Opdrachtnemer om verricht. Het is Opdrachtgever bovendien niet toegestaan de betrokken medewerkers te benaderen teneinde respectievelijk te bewegen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan, noch enige andere overeenkomst te sluiten, die medebrengt dat medewerker zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever buiten Opdrachtnemer om verricht. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een boete van € 35.000,- voor iedere overtreding en een dwangsom van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer vergoeding van de schade te vorderen.

 

Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Partijen, of één van hen, onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de partij die het betreft kan worden gevergd en welke buiten de schuld van de betreffende partij ligt en evenmin in zijn risicosfeer is ontstaan.

9.2 Overmacht is in ieder geval: oorlog(-sgevaar), oproer, watersnood, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van medewerkers van Opdrachtnemer, brand, hackpogingen, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen en bedrijfsstakingen bij Opdrachtnemer c.q. derden die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld of van wie Opdrachtnemer voor de uitvoering van zijn opdrachten in belangrijke mate afhankelijk is.

9.3 Bij tijdelijke overmacht, waarvan sprake is indien uitvoering van de opdracht door één of meer overmacht opleverende oorzaken minder dan drie maanden wordt vertraagd, wordt uitvoering van de overeenkomst van beide zijden opgeschort totdat hervatting van de uitvoering weer mogelijk is.

9.4 Bij langere duur van deze situatie dan de bedoelde termijn van drie maanden, zal ieder van Partijen gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Hetgeen in die situatie reeds door Opdrachtnemer is verricht, zal naar evenredigheid en naar redelijkheid tussen Partijen worden verrekend. Partijen zijn tegenover elkaar verder noch gehouden, noch gerechtigd tot schadevergoeding.

 

Reclames

10.1 Reclames met betrekking tot door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, verleende diensten of verstrekte gegevens dienen door Opdrachtgever schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt en wel binnen één maand nadat de werkzaamheden zijn verricht, de diensten zijn verleend of de gegevens zijn verstrekt. Bij geclaimde verborgen gebreken (waaronder wordt verstaan gebreken die Opdrachtgever bij nauwkeurige inspectie niet heeft ontdekt en niet heeft kunnen ontdekken) wordt deze termijn geacht in te gaan op het moment dat de Opdrachtgever de gestelde gebreken heeft ontdekt of had kunnen ontdekken.

10.2 Een reclame dient binnen één jaar na het moment waarop de in artikel 10.1 bedoelde termijn een aanvang neemt, te worden gevolgd door een procedure bij de bevoegde rechter.

10.3 Bij gebreke van een tijdige en deugdelijke reclame en/of een tijdige en deugdelijke procedure als vorenbedoeld, zal iedere actie of rechtsvordering tegen Opdrachtnemer vervallen c.q. niet ontvankelijk zijn, behoudens gerechtvaardigde, en door Opdrachtgever aan te tonen, overmacht, welke de Opdrachtgever heeft verhinderd tijdig te reclameren c.q. een procedure aanhangig te maken.

10.4 Een reclame ten aanzien van bepaalde diensten of werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever ten aanzien van deze of andere diensten of werkzaamheden niet op.

10.5 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

 

Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden door middel van storting of overmaking op een door Opdrachtnemer aan te geven bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bepalend voor de betalingsdatum is de door de bank aangegeven valutadatum.

11.2 Indien daartoe aanleiding bestaat, zijn Partijen echter gerechtigd hetgeen zij voor de ander onder zich hebben, dan wel verschuldigd zijn, onder zich te houden respectievelijk betaling op te schorten, totdat de ander genoegzame zekerheid voor betaling van het verschuldigde heeft gesteld.

11.3 Indien betaling niet binnen de in artikel 11.1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.

11.4 Alle voor het incassotraject te maken kosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,-.

 

Persoonsgegevens

12.1 Opdrachtnemer verzamelt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Ook de (persoons)gegevens van Opdrachtgever worden verwerkt. Deze gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Voor meer informatie over hoe Opdrachtnemer privacy en privacyrechten waarborgt, zoals het recht op bezwaar tegen de verwerking, zie https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

12.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de (persoons)gegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

12.3 De (persoons)gegevens die blijken uit de door Opdrachtgever ter uitvoering gegeven opdrachten worden door Opdrachtnemer opgeslagen in haar databank en op basis van gerechtvaardigd belang gebruikt voor de verwerkingsdoeleinden van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk verklaart dat de gegevens die ter beschikking worden gesteld niet door Opdrachtnemer mogen worden verwerkt voor de verwerkingsdoeleinden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever verklaart dat zij met haar klanten, met betrekking tot de persoonsgegevens die zij aan Opdrachtnemer verstrekt, heeft voldaan aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (met name de informatieplicht) en dat deze wet- en regelgeving toestaat dat deze persoonsgegevens aan Opdrachtnemer worden verstrekt en dat deze gegevens door Opdrachtnemer worden verwerkt, opgeslagen en verstrekt aan derden.

 

Meldplicht datalekken

13.1 Partijen dienen zich te allen tijde te houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Meldplicht Datalekken.

13.2 Opdrachtnemer wordt geacht verwerkingsverantwoordelijke te zijn zoals bedoeld in art. 4 AVG, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

13.3 De verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor, indien van toepassing, het onverwijld c.q. uiterlijk binnen 72 uur melden van een datalek, waarbij de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken (zoals bedoeld in art. 4 AVG), bij de toezichthoudende autoriteit.

13.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor geleden schade indien de verplichtingen die voortvloeien uit de Meldplicht Datalekken niet door Opdrachtgever worden nagekomen.

 

Geschillen en wijzigingen

14.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen te goeder trouw alle redelijke pogingen ondernemen om elk geschil, elke controverse, vordering of klacht op te lossen, met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst en/of deze Algemene Bepalingen, door het gebruik van de klachtenregeling zoals vermeld op de website van Opdrachtnemer: https://www.edrcreditservices.nl/klachtenregeling-klanten/.

14.2 Elk geschil, elke controverse, vordering of klacht, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig wordt beschouwd, met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze Algemene Bepalingen toepasselijk zijn en waarbij het Partijen niet is gelukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de civiele rechter van het arrondissement ter plaatse waar Opdrachtnemer gevestigd is, behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

14.3 Opdrachtnemer heeft het recht de Algemene Bepalingen eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Opdrachtnemer zal in geval van wijzigingen in de Algemene Bepalingen de Algemene Bepalingen opnieuw aan Opdrachtgever ter hand stellen.

 

Aanvullende artikelen voor incassodiensten

Provisie

15.1 Over de door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever geïncasseerde bedragen is door Opdrachtgever provisie verschuldigd, overeenkomstig de tariefstelling zoals is vermeld in de, bij het sluiten van de overeenkomst, aan Opdrachtgever overhandigde tarievenlijst. Opdrachtgever verklaart bij acceptatie van de Algemene Bepalingen de tarieven te hebben ontvangen. Opdrachtnemer rekent ontvangen betalingen van debiteuren achtereenvolgens toe aan de (te incasseren) kosten, vervolgens aan de hoofdsom en vervolgens aan de rente, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.2 Provisie is tevens verschuldigd over bedragen die tijdens de duur van de bemiddeling door Opdrachtnemer rechtstreeks aan Opdrachtgever zijn betaald. Betalingen die door Opdrachtgever ontvangen worden op dezelfde dag dat de Vordering bij Opdrachtnemer is ingediend, zijn daaronder uitdrukkelijk begrepen. Indien tijdens de duur van de bemiddeling door Opdrachtnemer blijkt dat Opdrachtgever, voor de dag dat de Vordering bij Opdrachtnemer werd ingediend, betaling reeds had ontvangen, zal Opdrachtgever dit aantoonbaar bij Opdrachtnemer kenbaar maken.

15.3 Indien Opdrachtgever een gegeven incasso-opdracht terugneemt, ter zake niet de gewenste gegevens verstrekt, dan wel de correspondentie met Opdrachtnemer staakt, is zij te allen tijde provisie verschuldigd over het totaalbedrag van de bij Opdrachtnemer in handen gegeven hoofdsom.

15.4 Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer op eerste uitnodiging volledige en juiste gegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn voor de berekening van het aan Opdrachtnemer uit dezen hoofde toekomende. Bij gebreke is provisie verschuldigd over de gehele, oorspronkelijke aan Opdrachtnemer in handen gegeven Vordering. Die verschuldigdheid wordt niet opgeheven of verminderd, indien en doordat aan Opdrachtnemer in een later stadium aanvullende gegevens worden verstrekt.

15.5 Indien er geen provisie is afgesproken, wordt er 12% berekend voor nationale incassozaken en 20% voor internationale incassozaken.

 

Uitvoering opdracht

16.1 Indien Opdrachtgever een incasso-opdracht indient bij Opdrachtnemer, machtigt Opdrachtgever de Opdrachtnemer in haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar inzicht van Opdrachtnemer noodzakelijk zijn.

16.2 Bij het indienen van een incasso-opdracht dient de Opdrachtgever minimaal de volgende gegevens aan te leveren: naam, adres en woonplaats van de debiteur. Tevens dient de samenstelling van de Vordering te worden verklaard; bestaande uit opbouw hoofdsom en het geleverde. Indien debiteur een particulier betreft, tevens aanlevering van de geboortedatum van debiteur. Bij een onderneming dient het nummer van de Kamer van Koophandel te worden vermeld.

16.3 Opdrachtgever dient zich, na het verstrekken van de opdracht, te onthouden van contact met de debiteur aangaande deze Vordering. Indien debiteur contact opneemt met Opdrachtgever aangaande deze Vordering, dient deze de debiteur onmiddellijk door te verwijzen naar Opdrachtnemer.

16.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat er een laatste aanmaning is verzonden alvorens de incasso-opdracht wordt overgedragen naar Opdrachtnemer. De laatste aanmaning voldoet aan de vereisten van de geldende wet- en regelgeving, tenzij Opdrachtgever gebruik maakt van de laatste aanmaningservice van Opdrachtnemer.

16.5 Opdrachtgever dient Betrokkene te informeren over de uitbesteding van de gegevensverwerking aan Opdrachtnemer ten behoeve van incassodienstverlening. Opdrachtnemer zal Betrokkene informeren over de verwerking van haar/zijn persoonsgegevens door Opdrachtnemer en dat de gegevens door Opdrachtnemer kunnen worden verstrekt aan een derde partij.

16.6 Opdrachtnemer neemt geen Vorderingen in behandeling waarbij debiteur woonachtig is in een land buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij Opdrachtgever hier expliciet om verzoekt en het derde land passende waarborgen biedt op grond van de AVG en/of de Vordering in behandeling kan worden gegeven aan een derde partij die genoeg garantie biedt om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

 

Laatste aanmaningservice

17. Indien er met Opdrachtgever een incasso-overeenkomst is afgesloten, kan Opdrachtgever gebruik maken van de laatste aanmaningservice. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de laatste aanmaning voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen alsmede de geldende wet- en regelgeving.

 

Herincasso

18. Indien Opdrachtgever een overeenkomst sluit voor het product Herincasso zal Opdrachtgever alle relevante informatie en bescheiden over de betreffende debiteur verstrekken. Opdrachtnemer zal de verhaalspositie bewaken en, indien mogelijk, de Vordering geheel of gedeeltelijk innen. Bij betaling in Herincasso vindt gelijke verdeling van de over de hoofdsom en rente toegerekende ontvangsten plaats, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtnemer mag een door haar geaccepteerde opdracht zonder voorafgaand overleg sluiten met het recht af te rekenen conform provisieafspraken. Het is Opdrachtgever toegestaan om een aan Opdrachtnemer overgedragen en geaccepteerde Vordering weer terug te nemen. In dit geval behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om deze Vordering ten laste van Opdrachtgever financieel af te wikkelen, op dezelfde wijze als wanneer de Vordering volledig betaald zou zijn door de debiteur. Indien er van dit uitgangspunt wordt afgeweken, moeten Partijen dat vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien er geen provisie is afgesproken, wordt er 50% berekend over de totaal uit handen gegeven hoofdsom.

 

Afdracht van gelden

19.1 Geïnde gelden worden gehouden op onze derdengeldenbankrekening en zullen na ontvangst van betaling van de volledige Vordering en administratieve afhandeling zo spoedig mogelijk worden doorbetaald aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen om eerdergenoemde doorbetalingen rond de vijfde werkdag van de maand volgend op de maand van ontvangst te laten plaatsvinden.

19.2 Een betaling door schuldenaar aan Opdrachtnemer geldt als een bevrijdende betaling ten opzichte van Opdrachtgever.

 

Aanvullende artikelen voor informatiediensten

Eenheden

20.1 Eenheden worden vooraf gereserveerd en het verbruik dient plaats te vinden in de in de overeenkomst ter zake vastgestelde periode. Aanspraken op gereserveerde Eenheden die niet binnen die periode zijn verbruikt, vervallen op het moment dat de periode is verstreken. Restitutie vindt niet plaats.

20.2 Opdrachtnemer is verplicht om, vanaf het moment dat Opdrachtgever daarom verzoekt, maandelijks een opgave te doen van het in de voorafgaande maand verbruikte Eenheden. Reclames met betrekking tot door Opdrachtnemer gevoerde administratie ter zake van Eenheden, alsmede ter zake van gezonden rekeningen, behoeven door Opdrachtnemer slechts in behandeling te worden genomen mits deze binnen één maand, na het verstrijken van de maand waarin de omstreden hoeveelheid Eenheden is verbruikt respectievelijk de factuur werd verzonden, zijn ingediend. De te dien aanzien door Opdrachtnemer bijgehouden eenhedenadministratie is bepalend.

 

Uitvoering opdracht

21.1 Opdrachtgever is Eindgebruiker of Intermediair.

21.2 Eindgebruiker en Intermediair zijn verplicht de door Opdrachtnemer verstrekte gegevens uitsluitend zelf, dan wel enkel ten behoeve van Eindgebruiker, en steeds in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, te gebruiken en de gegevens niet aan derden (waaronder Betrokkene) bekend te maken of door te sturen of te gebruiken als bewijsmiddel bij enig onderzoek.

21.3 Opdrachtnemer verplicht Opdrachtgever Betrokkene(n) bij verzoeken die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer door te verwijzen naar Opdrachtnemer.

21.4 Opdrachtgever informeert Betrokkene over de verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer indien er sprake is van een geautomatiseerde krediet- of verhaalstoetsing bij Opdrachtnemer.

21.5 Opdrachtgever maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, zoals bedoeld in art. 22 AVG. Indien Opdrachtgever wel gebruik maakt van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, dan dient dit in overeenstemming te zijn met de wet- en regelgeving en is Opdrachtgever hier zelf verwerkingsverantwoordelijke voor. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van aanspraken gebaseerd op geautomatiseerde individuele besluitvorming.

21.6 Opdrachtgever dient Betrokkene te informeren over de uitbesteding van de gegevensverwerking aan Opdrachtnemer ten behoeve van (krediet)informatiedienstverlening. Opdrachtnemer zal Betrokkene informeren over het feit dat er onderzoek naar Betrokkene wordt/is verricht en dat de gegevens kunnen worden verstrekt aan een derde partij.

21.7 Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer vrijwaring te verlenen voor aanspraken van derden, waaronder begrepen van Betrokkene, indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op basis van informatie die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft verstrekt en indien Opdrachtnemer aannemelijk maakt dat deze informatie via Eindgebruiker of Intermediair bekend is geworden. Opdrachtgever zal tevens de kosten van Opdrachtnemer van juridische bijstand in en buiten rechte te dezer zaken vergoeden.

21.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor aan Opdrachtgever en/of Betrokkene de bronnen te noemen waaruit zij de door haar verstrekte gegevens heeft geput, in ieder geval indien zij daartoe op basis van wettelijke voorschriften is gehouden. Opdrachtnemer is niet gehouden om in een rapport neergelegde conclusie, opinies en bevindingen op verzoek van Opdrachtgever te wijzigen dan wel aan te vullen op basis van door Opdrachtgever verstrekte aanvullende informatie, ongeacht de wijze waarop Opdrachtnemer heeft gemeend te moeten voldoen aan een aanvaarde opdracht.

21.9 Indien er sprake is van een informatieopdracht ten aanzien van de verstrekking van de verhaalspositie van Betrokkene, kan de verhaalspositie alleen dan in kaart worden gebracht indien er sprake is van een bestaande en aantoonbare Vordering die is gerechtvaardigd en die is voortgekomen uit een wettelijk geoorloofde transactie. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aansprakelijkheidsstelling door Betrokkene of derden op basis van het bepaalde in dit artikel.

21.10 Opdrachtnemer geeft geen enkele garantie en staat niet in voor de juistheid van de door haar verstrekte gegevens aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit de verstrekte informatie. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer voor het verstrekken van de gewenste informatie afhankelijk is van de medewerking van derde partijen.

21.11 Opdrachtnemer neemt geen opdrachten aan waarbij de Betrokkene woonachtig is in een land buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij Opdrachtgever hier expliciet om verzoekt en het derde land passende waarborgen biedt op grond van de AVG en/of de opdracht in behandeling kan worden gegeven aan een derde partij die genoeg garantie biedt om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

 

’s-Gravenhage, Februari 2022

 

Waar kunnen we mee helpen?