Wangedrag incassobureaus bestrijden met wetgeving

Onlangs heeft EDR de tweejaarlijkse audit van de NVI (Nederlandse vereniging van gecertificeerde incasso ondernemingen) gehad. Tijdens de audit worden alle processen van het bedrijf doorgelicht om te controleren of de keurmerkhouder daadwerkelijk volgens de criteria van het Incasso Keurmerk werkt. Het Incasso Keurmerk heeft als doel om de overheid, bedrijven en consumenten het vertrouwen en de zekerheid te geven dat bedrijven die het keurmerk dragen, de incasso activiteiten correct en zorgvuldig uitvoeren.  Op 17 november publiceerde ACM een artikel over het bestrijden van wangedrag van incassobureaus met wetgeving.

Wangedrag incassobureaus bestrijden met wetgeving

Zowel de ACM als de Consumentenbond heeft begin november nadrukkelijk aandacht gevraagd voor misstanden in de incassobranche en bij de politiek aangedrongen op een wettelijke regeling. Ook de brancheorganisatie van gecertificeerde incassobureaus NVI, dringt al jaren daarop aan zegt bureaudirecteur Jeanine van Noordenne, die een aantal mogelijke maatregelen schetst.

Jaarlijks worden honderden miljoenen rekeningen verstuurd, waarvan het grootste deel netjes op tijd wordt betaald. Zo niet, dan kan de leverancier een incassobureau inschakelen om de vordering te innen. De consument die om welke reden dan ook niet op tijd betaalt, heeft geen enkele invloed op de vraag welk incassobureau wordt ingeschakeld. Het is echter wel deze consument die direct wordt geconfronteerd met de kwaliteit – of het gebrek daaraan! – van het incassobureau.

Wet incassokosten

Om de consument te beschermen tegen woekertarieven is in 2012 een wet van kracht geworden waarin de tarieven zijn gemaximeerd, de WIK. Ondanks dringend verzoek van de NVI is hierbij geen sanctie gesteld op het overtreden van de WIK en is er ook geen toezichthoudende instantie aangewezen. Bovendien wordt in deze wet geen letter gewijd aan de kwaliteit van de incas-sodienstverlening, iedereen kan zonder dat daar eisen aan worden gesteld als incassobureau aan de slag. De gevolgen laten zich raden: de WIK wordt door kwaadwillenden overtreden, waardoor er nog steeds woekertarieven voorkomen. Ook wordt er gedreigd richting debiteu¬ren met zaken als beslaglegging en gewerkt voor opdrachtgevers die ronduit malafide zijn.

Wet- en regelgeving

Om consumenten met minder hoge kosten te confronteren en hen te beschermen tegen wangedrag, is wetgeving nodig. Deze wetgeving moet voldoende breed maar ook specifiek genoeg zijn om de gehele problematiek aan te pakken. Daarbij zijn de volgende aandachtspunten van belang:

1. Wanneer incassokosten
Voordat de WIK was ingevoerd, was het gebruikelijk dat een leverancier meerdere gratis herinneringen stuurde. Dit was onderdeel van de normale bedrijfskosten. Nu hoeft men slechts één gratis aanmaning te verzenden waarna de consument veertien dagen de tijd krijgt om te betalen. Wordt deze termijn overschreden dan zijn automatisch incassokosten verschuldigd. Voor sommige leveranciers is dit zelfs een verdienmodel geworden.
Voorstel: er mogen pas incassokosten worden gerekend als men een incassobureau inschakelt omdat er dan daadwerkelijk extra kosten moeten worden gemaakt.

2. Zo laag mogelijke kosten
Goede minnelijke incasso voorkomt een gang naar de rechter. Zodra wordt opgeschaald naar de gerechtelijke fase, lopen de kosten voor de consument heel snel op. Dit komt doordat de griffierechten honderden euro’s bedragen en de deurwaarderstarieven hoog zijn (het bezorgen van een dagvaarding kost 75 euro). De incassokosten in het minnelijk traject vallen daarbij volledig in het niet. De focus moet dus meer liggen op het voorkomen van onnodige gerechtelijke trajecten.
Voorstel: stel minimumeisen aan het minnelijke incassotraject: de debiteur moet in voldoende mate in staat worden gesteld om zijn vorderingen, desgewenst in termijnen, te voldoen. Het door de Consumenten¬bond genoemde tarief van 15 euro is daarvoor volstrekt ontoereikend. Voorkom penny wise, pound foolish. De Consumentenbond stelt een verbod voor op het combineren van de functies van incassobureau en gerechtsdeurwaarder, omdat er voor een gerechtsdeurwaarder een grotere prikkel is om snel gerechtelijk te gaan. De NVI is dat met de Consumentenbond eens.

3. Controle en sancties
Het correct toepassen van de WIK moet worden gecontroleerd door een onafhankelijke instantie, die bevoegd is om boetes uit te delen.

4. Toegang tot de branche
Er moeten eisen worden gesteld aan incassobureaus die zich met consumentenvorderingen bezig houden. Om geregistreerd te staan als bevoegd incassobureau moeten er eisen worden gesteld aan onder meer gedrag (VOG-verklaring) en professionaliteit. Het Incasso Keurmerk van de NVI bevat strenge gedrags- en kwaliteitsregels voor professionele incassodienstverlening. Van een verbod op het werken voor malafide opdrachtgevers tot een verplichte derdengeldenrekening: alle belangrijke onderwerpen zijn geregeld. Door het Incasso Keurmerk te verplichten voor alle incassobureaus, kan de overheid snel en doeltreffend een verbetering van de incassobranche realiseren.

Jeanine van Noordenne
Bureaudirecteur NVI Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen

Bron: Staats Courant

Comments are closed.