EDR Leaseportal

Veelgestelde vragen over de acceptatieprocedure private lease

U heeft zich bij de leasemaatschappij aangemeld voor de aanvraag van een overeenkomst voor een private leaseauto. EDR verzorgt uit naam van de leasemaatschappij de acceptatieprocedure van uw aanvraag.

U wordt verzocht in te loggen in het leaseportal van EDR door op de link te klikken in de mail die u van EDR heeft ontvangen. U logt dan automatisch in, in een beveiligde omgeving.

In het leaseplatform wordt u verzocht uw persoonlijke gegevens aan te vullen en/of te corrigeren. U ontvangt een e-mailbevestiging van de door u opgegeven gegevens.

Op basis van de door u aangeleverde gegevens wordt er een eerste geautomatiseerde krediettoetsing uitgevoerd op basis van de volgende 3 componenten:

• De berekening van een kredietscore door ons systeem, aan de hand van diverse gegevens, zoals eventuele betalingservaringen en/of statistische gegevens;
• Een toetsing bij Bureau Krediet Registratie (BKR), www.bkr.nl;
• Een inkomens- en lastentoets, een draagkrachtnorm die inhoudelijk gelijk is aan de leennormen voor Consumptief Krediet.

Onze klant moet toetsen of de lasten van een Private Lease contract door de consument gedragen kunnen worden. Om deze toetsing uit te kunnen voeren wordt er gebruik gemaakt van de op dit moment van toepassing zijnde draagkrachtnorm.

EDR werkt in opdracht van onze klant aan de financiële goedkeuring van uw aanvraag.

Onder netto inkomen wordt verstaan het (totaal van uw) netto maandelijkse inkomen(s) op basis van een kalendermaand. Hierin worden niet meegenomen vakantiegeld, 13e maand, bonussen, reiskostenvergoedingen, zorgtoeslag, kinderbijslag, tegemoetkoming schoolkosten en belastingteruggaaf ziektekosten/TBU.

Ja, het is van belang dat u al uw inkomsten vermeldt.

Geef bij het veld "Bron van inkomsten" de "hoofdbron" op (de bron waar het grootste aandeel van uw inkomen vandaan komt).

Bij "Datum in dienst" kunt u de datum vermelden dat u bij uw "hoofdbron" in dienst bent gekomen.

Bij "Netto inkomen" kunt u het netto totaal van al uw inkomsten vermelden, exclusief eventuele toeslagen (zoals reiskostenvergoeding, bonus, gratificaties en andere emolumenten).

Dat hangt af van de acceptatiecriteria van de leasemaatschappij. Over het algemeen geldt dat in geval van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, 70% van dit netto-inkomen wordt meegewogen in de inkomstenlastenberekening, maar dit kan per leasemaatschappij verschillen.

Bij "Netto huur" vult u uw werkelijke maandlast in, verminderd met de huurtoeslag, indien van toepassing.

Bij 'Bruto hypotheek' vult u uw maandelijkse hypotheekbedrag in dat maandelijks van uw rekening wordt afgeschreven.

Onder bruto woonlasten van een woningfinanciering wordt verstaan:
• te betalen rente;
• contractuele aflossingen;
• contractuele betalingen van premie/inleg voor (een) aan de woningfinanciering gekoppelde kapitaalverzekering(en), danwel spaar- en/of beleggingsrekening(en);
• erfpachtcanon/retributie/liggelden bij woonboten.

De eventuele premie voor een overlijdensrisicoverzekering hoeft niet in aanmerking te worden genomen als onderdeel van de bruto maandlasten.

U dient hier het totaalbedrag van nog openstaande leningen invullen. Hierbij moet het oorspronkelijk geleende bedrag worden opgegeven.

In het geval van doorlopende kredieten, credit card en/of verzendhuiskredieten moet de kredietlimiet worden opgegeven.

Hier vult u het totaalbedrag van uw openstaande studielening(en) en/of lening(en) bij familie. De hoogte van uw lening voor een hypotheek hoeft u hier niet te noteren.

Alle andere kredieten of leningen die u heeft, worden automatisch meegenomen in onze BKR toetsing en hoeft u ook niet te noteren.

Hier noteert u alle overige kosten op maandbasis, te weten alimentatie, extra hoge energielasten, extra hoge ziektekosten, kosten kinderopvang of pensioenverplichtingen.

Om een juiste beoordeling van uw financiële draagkracht te kunnen maken, is het van belang een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw inkomsten en uitgaven. Indien u samenwonend of gehuwd bent, of een geregistreerd partnerschap heeft, maakt het inkomen van uw partner een wezenlijk deel uit om uw financiële draagkracht te kunnen beoordelen.

Een consument die alleenstaand en thuiswonend is, wordt getoetst alsof hij/zij een eigen huishouden heeft. In dit geval dient bij "Gezinssituatie" de optie "Alleenstaand" te worden gekozen. Eventueel kostgeld kan worden ingevuld bij "Netto huur".

Controleer of u alle verplichte velden (ook die van uw partner, indien van toepassing) heeft ingevuld. De verplichte velden zijn aangegeven met een * en lichten rood op indien niet ingevuld. Bij verplichte velden die niet op uw situatie van toepassing zijn (bijvoorbeeld huur, hypotheek of overige vaste lasten), vult u €0,00 in.

Indien u signaleert dat u een fout heeft gemaakt vóórdat u uw gegevens heeft bevestigd, kunt u de bevestiging nog ongedaan maken door op "Nee" te klikken. U keert dan terug naar het scherm waar u uw gegevens kunt aanvullen/corrigeren.

Indien u uw gegevens al heeft bevestigd, dan wordt de geautomatisserde krediettoetsing uitgevoerd. U kunt nu geen aanpassingen in uw gegevens meer maken. Heeft u onverhoopt toch een fout gemaakt, dan kunt u ons bellen op 070-452 5310. Wij zullen dan bespreken of een aanpassing van de foutief opgegeven persoonlijke gegevens een andere uitkomst van de geautomatiseerde kredietoetsing tot gevolg zou kunnen hebben. Indien dit het geval is, dan kunnen wij uw link naar de leaseportal opnieuw activeren. U dient in dat geval wel uw gegevens opnieuw in te vullen/aan te leveren.

De uitkomst van de kredietscore van de eerste geautomatiseerde krediettoetsing valt onder de acceptatiegrens van onze klant. Hiervan ontvangt u direct een melding op ons leaseplatform én een bevestiging via e-mail. Uw aanvraag wordt niet verder in behandeling genomen en is geannuleerd.

Inzage
Indien u meer informatie wilt over de totstandkoming van de kredietscore, dan kunt u een schriftelijk verzoek tot inzage indienen. Wij geven u dan informatie over welke gegevens er over u bij EDR bekend zijn, van welke instanties deze gegevens afkomstig zijn en aan welke instanties EDR deze gegevens eventueel heeft verstrekt.

Bij een verzoek tot inzage zal de uitslag van uw kredietscore niet door EDR worden aangepast.

De wettelijke termijn voor afhandeling van uw verzoek is één maand, maar EDR streeft er naar u zo spoedig mogelijk een schriftelijke reactie te sturen na ontvangst van alle benodigde gegevens/documenten. Voor het vervaardigen van een inzagerapport is alleen een kopie van uw legitimatiebewijs nodig.

Klik hier voor een aanvraag Inzage.

Verzoek om te wijzigen
Indien u van mening bent dat in uw specifieke situatie mogelijk een hogere kredietscore kan worden toegekend, dan kunt u dit onderbouwen door ons aanvullende gegevens toe te zenden en schriftelijk om een wijziging te verzoeken.

Wij zullen dan aan de hand van door u verstrekte aanvullende gegevens opnieuw uw kredietwaardigheid beoordelen. U wordt vervolgens schriftelijk door ons op de hoogte gesteld van de uitkomst van de herbeoordeling. Indien uw kredietscore op basis van de aanvullende informatie niet wordt aangepast, zal dit u ook schriftelijk kenbaar worden gemaakt, waarbij wordt vermeld wat de reden van afwijzing is.

Om een wijziging te kunnen uitvoeren, zijn de volgende aanvullende gegevens nodig:

• Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs;
• Een kopie van een recente loonstrook (of een ander bewijs van uw huidige inkomen);
• Een kopie van een recent bankafschrift waarop uw inkomen is vermeld.

Klik hier voor een Verzoek om te wijzigen.

Maak uw pasfoto en/of BSN-nummer op de aan te leveren documenten onleesbaar om identiteitsfraude te voorkomen! Deze gegevens komen voor op o.a. uw identiteitsbewijs, rijbewijs, loonstrook, etc.
Voor het afschermen van uw pasfoto en BSN-nummer op uw identiteitsbewijs kunt u gebruik maken van een app die beschikbaar wordt gesteld door de Rijksoverheid. Klik hier.

De volgende stap in het proces is dat u documenten aanlevert die nodig zijn om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Bent u gehuwd/samenwonend of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan onderzoeken we ook de financiële positie van uw partner.

• Een kopie van uw rijbewijs (voor- en achterzijde);
• Een kopie van 1, 2 of 3 recente salarisstroken en 1 of 2 bankafschriften van de laatste 2 maanden (afhankelijk van onze opdrachtgever), waarop de salarisbetaling en de woonlasten (huur/hypotheek) zijn vermeld, als u in loondienst werkzaam bent;
• Een kopie van de meest recente jaarrekening (B.V./VOF) als u zelfstandig ondernemer bent of de meest recente IB-aangifte indien u een eenmanszaak voert;
• Een kopie van een uitkerings-/pensioenspecificatie indien u een uitkering en/of pensioen ontvangt;
• Indien u een partner heeft, dienen wij dezelfde bovenstaande documenten van uw partner te ontvangen.

Maak uw pasfoto en/of BSN-nummer op de aan te leveren documenten onleesbaar om identiteitsfraude te voorkomen! Deze gegevens komen voor op o.a. uw identiteitsbewijs, rijbewijs, loonstrook, etc.
Voor het afschermen van uw pasfoto en BSN-nummer op uw identiteitsbewijs kunt u gebruik maken van een app die beschikbaar wordt gesteld door de Rijksoverheid. Klik hier.

Na ontvangst van alle benodigde documenten, wordt u gebeld door één van onze kredietanalisten voor een telefonisch interview. Op basis van alle door u verstrekte informatie wordt op basis van de criteria van onze klant een definitieve kredietbeslissing door EDR genomen. Hiervan ontvangt u bericht via e-mail.

Wij adviseren u uitdrukkelijk uw burgerservicesnummer (BSN) en uw pasfoto af te schermen op de benodigde documenten.

Door gevoelige informatie af te schermen en de kopie te voorzien van een watermerk verkleint u de kans op identiteitsfraude. Op een identiteitsbewijs staan namelijk meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de identificatie. Denk hierbij aan uw nationaliteit en uw burgerservicenummer.

De Rijksoverheid heeft een app ontwikkeld waarmee u op eenvoudige wijze een foto maakt van uw identitietsbewijs en u gevoelige informatie kunt afschermen door met uw vinger een streep te trekken over het scherm. Daarna vraagt de app voor wie de kopie bedoeld is en waarvoor een kopie nodig is. De app verwerkt deze informatie samen met de datum als watermerk in de kopie. Vervolgens kunt u de kopie direct vanuit de KopieID-app per e-mail versturen. U kunt de app downloaden in de App Store, Play Store of Windows Phone Store.

Indien de eerste krediettoetsing een positief resultaat heeft opgeleverd, wordt u verzocht documenten aan te leveren om uw aanvraag succesvol te kunnen afronden. Zie ook "De eerste geautomatiseerde krediettoetsing is akkoord bevonden. Wat nu?".

Het aanleveren van documenten kan heel eenvoudig en veilig via ons leaseplatform.

U klikt op het icoon 'Bestand toevoegen'

Vervolgens kunt u de betreffende bestanden selecteren van uw computer.

Klik hierna op 'Upload uw document'.

De aanvraag kan pas worden vervolgd als alle benodigde documenten, van u én eventueel uw partner, zijn toegevoegd.

Maak uw pasfoto en/of BSN-nummer op de aan te leveren documenten onleesbaar om identiteitsfraude te voorkomen! Deze gegevens komen voor op o.a. uw identiteitsbewijs, rijbewijs, loonstrook, etc.
Voor het afschermen van uw pasfoto en BSN-nummer op uw identiteitsbewijs kunt u gebruik maken van een app die beschikbaar wordt gesteld door de Rijksoverheid. Klik hier.

Op het leaseportal heeft u gekozen de benodigde documenten* per post aan te leveren.

U kunt dit sturen naar:

EDR Informatie
T.a.v. Afdeling lease-acceptatie
Postbus 97
2260 AB LEIDSCHENDAM

Wij verzoeken u het volgende:
• Maak uw pasfoto en/of BSN-nummer op de aan te leveren documenten onleesbaar om identiteitsfraude te voorkomen! Deze gegevens komen voor op o.a. uw identiteitsbewijs, rijbewijs, loonstrook, belastingaangifte, etc. Voor het afschermen van uw pasfoto en BSN-nummer op uw identiteitsbewijs kunt u gebruik maken van een app die beschikbaar wordt gesteld door de Rijksoverheid. Klik hier;
• Aangezien het om persoonlijke documenten gaat, adviseren wij u om de post per aangetekende post te versturen;
• Vermeld op elk document het dossiernummer (Workflow.OrderNo) van uw aanvraag;
• De e-mail die u van EDR heeft ontvangen graag uitprinten en mee sturen met uw documenten.

LET OP: Postverzending leidt tot een langere doorlooptijd van uw aanvraag.

(*) Om uw aanvraag af te kunnen ronden, hebben wij de volgende documenten nodig:

• Een kopie van uw rijbewijs (voor- en achterzijde);
• Een kopie van 1, 2 of 3 recente salarisstroken en 1 of 2 bankafschriften van de laatste 2 maanden (afhankelijk van onze opdrachtgever) waarop de salarisbetaling en de woonlasten (huur/hypotheek) zijn vermeld, als u in loondienst werkzaam bent;
• Een kopie van de meest recente jaarrekening (B.V./VOF) als u zelfstandig ondernemer bent of de meest recente IB-aangifte indien u een eenmanszaak voert;
• Een kopie van een uitkerings-/pensioenspecificatie indien u een uitkering en/of pensioen ontvangt;
• Voor alle documenten geldt dat wij u adviseren het burgerservicenummer en de pasfoto af te schermen;
• Indien u een partner heeft, dienen wij dezelfde bovenstaande documenten van uw partner te ontvangen.

Op basis van de door u verstrekte gegevens en documenten is er voor uw aanvraag een acceptatietoetsing door een kredietanalist uitgevoerd. De uitkomst van deze acceptatietoetsing is helaas negatief. Uw aanvraag voor een private leaseauto kan dan ook niet verder in behandeling worden genomen en is geannuleerd.

Mocht u bij nader inzien onjuiste/onvolledige informatie hebben verstrekt en is dit tijdens het telefonisch interview niet ter sprake gekomen, dan kunt u alsnog contact met ons opnemen op werkdagen tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur, telefoonnummer 070-452 5310. Uit hoofde van de informatieplicht zal u worden gevraagd naar uw dossiernummer, naam, geboortedatum en de laatste 3 cijfers van uw bankrekeningnummer.

Uw aanvraag is goedgekeurd en de acceptatietoetsing door EDR is hiermee afgerond. EDR draagt uw aanvraag daarom over aan onze klant.

Onze klant neemt contact met u op om de private lease af te ronden.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze klant/de leasemaatschappij. De contactgegevens vindt u in de e-mailbevestiging die u van ons heeft ontvangen.

Uw gegevens worden bewaard conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de criteria welke opdrachtgever heeft opgelegd gekregen vanuit de toezichthoudende instantie danwel overeengekomen bewaartermijnen.

Enkele van onze opdrachtgevers bieden deze mogelijkheid. Indien dit van toepassing is op uw aanvraag wordt u hierop geattendeerd tijdens de aanvraag.