Algemene Bepalingen EDR Credit Services

Algemene Bepalingen EDR Credit Services

Definities

Opdrachtnemer: Een van de volgende rechtspersonen: Economic Data Resources B.V. (50356356) / DRA Debt Recovery Agency B.V. (27182955) (Opdrachtnemer is onderdeel van de DAS-Groep).
Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.
Eenheden: Verrekeneenheden met een bepaalde eurowaarde waarmee Opdrachtgever in staat wordt gesteld bepaalde opdrachten die aan Opdrachtnemer zijn verstrekt te honoreren.
Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.
Betrokkene: Persoon zoals bedoeld in de Wbp.
Vordering: De som van de te vorderen hoofdsom, rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten.
Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Algemeen

1.1 Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door de onderhavige Algemene Bepalingen en gelden voor alle medewerkers van Opdrachtgever.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Bepalingen op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Bepalingen bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Bepalingen, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Bepalingen is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Bepalingen.
1.6 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene Bepalingen verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen te verlangen.

Offertes en overeenkomsten

2.1 Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend. Toezending van een offerte, respectievelijk het doen van een aanbod, verplicht Opdrachtnemer niet tot acceptatie van de opdracht. Opdrachtnemer is tevens bevoegd een opdracht te weigeren, eventueel zonder opgaaf van redenen.
2.2 Acceptatie van de vrijblijvende offerte door de Opdrachtgever houdt automatisch in dat hij de toepasselijkheid van de onderhavige bepalingen accepteert. Indien de vrijblijvende offerte inclusief deze bepalingen door Opdrachtgever niet integraal worden geaccepteerd, zal Opdrachtgever dit uitdrukkelijk en schriftelijk kenbaar maken.
2.3 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te onderzoeken en kan bij een negatieve beoordeling de aanbieding en/of overeenkomst aanpassen dan wel weigeren. Opdrachtgever geeft hiervoor zijn toestemming.
2.5 Uitsluitend door schriftelijke aanvaarding van de offerte komt de overeenkomst tot stand. Indien van deze bepalingen afwijkende bedingen bij het tot¬standkomen van een overeenkomst door Opdrachtnemer zijn aanvaard, geldt de overeenkomst daaromtrent alleen voor dat geval en niet voor eventuele opvolgende overeenkomsten, ook niet indien met de afwijkende overeenkomst samenhangend.
2.6 Opdrachtnemer aanvaardt opdrachten met het recht om op elk gewenst moment deze terug te geven, eventueel onder restitutie van gegeven voorschotten voor zover niet gedekt door verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten.

Duur, verlenging en opzegging overeenkomst

3.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van één jaar tenzij anders in de overeenkomst tussen partijen is overeengekomen.
3.2 Na het verstrijken van de voor bepaalde tijd (voor de duur van één jaar of andere periode) aangegane overeenkomst wordt deze automatisch verlengd met eenzelfde periode onder de gelijke voorwaarden.
3.3 De overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd kan slechts tegen het einde van de overeenkomst door de Opdrachtgever worden opgezegd middels een aangetekende brief gericht aan de Opdrachtnemer, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
3.4 De overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan slechts door de Opdrachtgever worden opgezegd middels een aangetekende brief gericht aan de Opdrachtnemer, zodra de overeenkomst minimaal één jaar heeft bestaan en wel steeds pas tegen het einde van het lopende kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Tarieven

4.1 De prijzen, genoemd in de offertes van Opdrachtnemer, zijn vermeld in euro‘s, exclusief omzetbelasting (BTW). De overeengekomen prijzen worden opgenomen in de overeenkomst. De door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn gebaseerd op de prijsbepalende factoren bij het sluiten van de overeenkomst. Opdrachtnemer heeft het recht de bedongen prijs te verhogen, indien prijsbepalende factoren tijdens de looptijd van de overeenkomst dit rechtvaardigen. Ingeval Opdrachtnemer overgaat tot verhoging van de overeengekomen prijs binnen drie maanden na aanvang daarvan (verlenging als bedoeld onder sub 3.2 daaronder niet begrepen), heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Partijen zullen dan naar redelijkheid en billijkheid met elkaar afrekenen naar rato van hetgeen tot op het moment van de ontbinding over en weer is verschuldigd.
4.2 Opdrachtnemer is bevoegd de tarifering aan te passen aan een eventueel bij Opdrachtnemer doorgevoerde algemene wijziging van de tariefstructuur. Een dergelijke wijziging zal Opdrachtnemer tenminste twee maanden voor de datum van verlenging aan Opdrachtgever mededelen, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst tegen de datum van verlenging te beëindigen met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.

Uitvoering opdracht

5.1 Opdrachtnemer is een credit management organisatie en biedt innovatieve oplossingen op het gebied van consumenten- en bedrijfsinformatie en (her)incasso. Opdrachtnemer handelt voor wat betreft de activiteiten als kredietbureau conform de gedragsregels van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus. De incassozaken worden door Opdrachtnemer behandeld conform de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen.
5.2 Bij het uitvoeren van de opdracht zal Opdrachtnemer al het mogelijke doen om de belangen van de Opdrachtgever goed te behartigen en daarbij zal Opdrachtnemer in alle opzichten de grootst mogelijke discretie betrachten.
5.3 De bij offerte, overeenkomst c.q. nadere correspondentie of anderszins vermelde termijnen voor de dienstverlening van Opdrachtnemer zijn geen fatale termijnen. Opdrachtnemer is dus niet aansprakelijk bij overschrijding daarvan. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
5.4 Voor de uitvoering van aan Opdrachtnemer gegeven opdrachten kan het noodzakelijk zijn, dat door Opdrachtnemer, namens de Opdrachtgever, een opdracht aan een advocaat of een andere deskundige wordt gegeven. Opdrachtnemer zal een dergelijke opdracht in overleg met Opdrachtgever geven. Opdrachtgever verbindt zich de kosten van die advocaat of andere deskundige op eerste verzoek aan Opdrachtnemer te voldoen. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Opdrachtgever om bij Opdrachtnemer specificaties van de betrokken advocaat of deskundige en vaststelling in rechte van de declaraties te eisen. De maatregelen daartoe noodzakelijk dient Opdrachtgever zelf en voor eigen rekening te (doen) nemen. Slagen die maatregelen en ontvangt Opdrachtnemer ter zake bedragen terug, dan zal hij die aan Opdrachtgever ten goede doen komen.
5.5 Opdrachtnemer is gerechtigd - meer speciaal indien door Opdrachtnemer een advocaat of andere deskundige moet worden ingeschakeld - van Opdrachtgever een redelijk voorschot tot zekerheid te verlangen. Zolang bedoeld voorschot niet is voldaan, is Opdrachtnemer niet gehouden de opdracht uit te voeren resp. aan derden opdrachten te verstrekken.
5.6 Kosten verbonden aan het bewerken van gegevens, door Opdrachtgever verstrekt ter verwerking door Opdrachtnemer, mogen aan Opdrachtgever worden doorberekend. Kosten verbonden aan de overdracht van gegevens door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever mogen aan Opdrachtgever worden doorberekend. Kosten verbonden aan ver-melden, groeperen en op informatiedrager plaatsen van gegevens ten behoeve van de Opdrachtgever, alsmede de kosten van informatiedragers, mogen aan Opdrachtgever worden doorberekend.

Aansprakelijkheid

6.1 Ingeval van fouten, onzorgvuldigheid en nalatigheid verbindt Opdrachtnemer zich deze – mits tijdig gemeld – zoveel mogelijk ongedaan te maken, zijn prestatie te comple¬teren en/of eventuele schade te verminderen. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer daartoe in de gelegenheid te stellen.
6.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, voortkomende uit gemaakte fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid van zijn medewerkers of hen die in opdracht van Opdrachtnemer werkzaamheden voor Opdrachtnemer verrichten of bij de uitvoering van de opdrachten betrokken zijn, tenzij sprake is van opzet of daarme¬de op één lijn te stellen grove schuld van één of meer van de medewerkers van Opdrachtnemer als hiervoor bedoeld.

Intellectuele eigendom en auteursrecht

7.1 Alle door Opdrachtnemer verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de Opdrachtgever en wel voor diens intern discreet gebruik in het verlengde van de opdracht. Opdrachtgever, diens medewerkers en eventuele andere door Opdrachtgever ingeschakelde partijen mogen deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, mededelen of publiceren.
7.2 Opdrachtgever erkent met betrekking tot door Opdrachtnemer verstrekte of van hem afkomstige computerprogramma’s, rapporten, adressenbestanden en andersoorti¬ge schrifturen, het auteursrecht van Opdrachtnemer. Het impliceert het verbod aan Opdrachtgever om deze zaken geheel of gedeeltelijk te vermeerderen respectievelijk te openbaren, behoudens dit voor zover krachtens artikel 21.2 van deze Algemene Bepalingen is toegestaan. Tevens zal Opdrachtgever zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen wijzigingen aanbrengen.
7.3 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de gegevens die blijken uit de ter uitvoering gegeven opdrachten door Opdrachtnemer opgeslagen worden in haar databank en gebruikt worden ten behoeve van andere opdrachten.

Personeelsclausule

8 Opdrachtgever verbindt zich met medewerkers van Opdrachtnemer, die zich hangende de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met de zaken van Opdrachtgever hebben beziggehouden dan wel bezighouden, geen arbeidsovereenkomst aan te gaan, noch enige andere overeenkomst te sluiten, die medebrengt dat de betrokken medewerker zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever buiten Opdrachtnemer om verricht. Het is Opdrachtgever bovendien niet toegestaan de betrokken medewerkers te benaderen teneinde respectievelijk te bewegen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan, noch enige andere overeenkomst te sluiten, die medebrengt dat medewerker zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever buiten Opdrachtnemer om verricht. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een boete van € 35.000,- voor iedere overtreding en een dwangsom van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer vergoeding van de schade te vorderen.

Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Partijen, of één van hen, onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de partij die het betreft kan worden gevergd en welke buiten de schuld van de betreffende partij ligt en evenmin in zijn risicosfeer is ontstaan.
9.2 Overmacht is in ieder geval: oorlog(-sgevaar), oproer, watersnood, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van medewerkers van Opdrachtnemer, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen en bedrijfsstakingen bij Opdrachtnemer c.q. derden die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld of van wie Opdrachtnemer voor de uitvoering van zijn opdrachten in belangrijke mate afhankelijk is.
9.3 Bij tijdelijke overmacht, waarvan sprake is indien uitvoering van de opdracht door één of meer overmacht opleverende oorzaken minder dan drie maanden wordt ver¬traagd, wordt uitvoering van de overeenkomst van beide zijden opgeschort totdat hervatting van de uitvoering weer mogelijk is.
9.4 Bij langere duur van deze situatie dan de bedoelde termijn van drie maanden, zal ieder van Partijen gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Hetgeen in die situatie reeds door Opdrachtnemer is verricht, zal naar evenredigheid en naar redelijkheid tussen Partijen worden verrekend. Partijen zijn tegen¬over elkaar verder noch gehouden, noch gerechtigd tot schadevergoeding.

Reclames

10.1 Reclames met betrekking tot door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, verleende diensten of verstrekte gegevens dienen door Opdrachtgever schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt en wel binnen één maand nadat de werkzaamheden zijn verricht, de diensten zijn verleend of de gegevens zijn verstrekt. Bij geclaimde verborgen gebreken (waaronder wordt verstaan gebreken die Opdrachtgever bij nauwkeurige inspectie niet heeft ontdekt en niet heeft kunnen ontdekken) wordt deze termijn geacht in te gaan op het moment dat de Opdrachtgever de gestelde gebreken heeft ontdekt of had kunnen ontdekken.
10.2 Een reclame dient binnen één jaar na het moment waarop de in artikel 10.1 bedoelde termijn een aanvang neemt, te worden gevolgd door een procedure bij de bevoegde rechter.
10.3 Bij gebreke van een tijdige en deugdelijke reclame en/of een tijdige en deugdelijke procedure als vorenbedoeld, zal iedere actie of rechtsvordering tegen Opdrachtnemer vervallen c.q. niet ontvankelijk zijn, behoudens gerechtvaardigde, en door Opdrachtgever aan te tonen, overmacht, welke de Opdrachtgever heeft verhinderd tijdig te reclameren c.q. een procedure aanhangig te maken.
10.4 Een reclame ten aanzien van bepaalde diensten of werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever ten aanzien van deze of andere diensten of werkzaamheden niet op.
10.5 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden door middel van storting of overmaking op een door Opdrachtnemer aan te geven bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bepalend voor de betalingsdatum is de door de bank aangegeven valutadatum.
11.2 Indien daartoe aanleiding bestaat, zijn Partijen echter gerechtigd hetgeen zij voor de ander onder zich hebben, dan wel verschuldigd zijn, onder zich te houden resp. betaling op te schorten, totdat de ander genoegzame zekerheid voor betaling van het verschuldigde heeft gesteld.
11.3 Indien betaling niet binnen de in artikel 11.1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.
11.4 Alle voor het incasso te maken kosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,-.

Persoonsgegevens

12.1 Opdrachtnemer verwerkt de (persoons)gegevens van Opdrachtgever. Deze gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, voor het relatiebeheer van Opdrachtnemer en voor commerciële doeleinden van DAS-ondernemingen (Opdrachtnemer is onderdeel van de DAS-Groep). Wilt u geen commerciële informatie over de producten en diensten van DAS ontvangen? Meld dat op www.das.nl/afmelden.
12.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoer van de overeenkomst en/of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang.
12.3 Opdrachtgever verklaart dat de aangeleverde persoonsgegevens voor een opdracht voldoen aan de vereisten, zoals gesteld in de Wbp.

Meldplicht datalekken

13.1 Partijen dienen zich te allen tijde te houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Meldplicht Datalekken.
13.2 De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het onverwijld c.q. uiterlijk binnen twee werkdagen melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De verantwoordelijke is degene die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
13.3 De bewerker dient de verantwoordelijke te informeren over de datalekken waarvan hij kennis krijgt. Een bewerker verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van een verantwoordelijke, zonder dat hij aan het rechtstreekse gezag van de verantwoordelijke is onderworpen.
13.4 Een datalek, waarbij de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken (vernietiging of op andere wijze verloren gaan, aantasting, onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking), dient binnen één werkdag door de bewerker te worden gemeld aan Opdrachtnemer via het contactformulier Meldplicht Datalekken op onze website.
13.5 De bewerker dient Opdrachtnemer te informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen rond een eerder aan Opdrachtnemer gemeld datalek alsmede omtrent de getroffen maatregelen die de gevolgen van een datalek beperken en herhaling voorkomen.
13.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor geleden schade indien de verplichtingen die voorvloeien uit de Meldplicht Datalekken niet door Opdrachtgever worden nagekomen.
13.7 De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het vastleggen van afspraken met de bewerker in een bewerkersovereenkomst. Een bewerkersovereenkomst kan op verzoek bij Opdrachtnemer worden opgevraagd.

Geschillen en wijzigingen

14.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig wordt beschouwd, met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze bepalingen toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de civiele rechter van het arrondissement ter plaatse waar Opdrachtnemer gevestigd is, behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
14.2 Opdrachtnemer heeft het recht de Algemene Bepalingen eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Opdrachtnemer zal in geval van wijzi¬gingen in de Algemene Bepalingen de Algemene Bepalingen opnieuw aan Opdrachtgever ter hand stellen.

Aanvullende artikelen voor incassodiensten

Provisie

15.1 Over de door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever geïncasseerde bedragen is door Opdrachtgever provisie verschuldigd, overeenkomstig de tariefstelling zoals is vermeld in de, bij het sluiten van de overeenkomst, aan Opdrachtgever overhandigde tarievenlijst. Opdrachtgever verklaart bij acceptatie van de Algemene Bepalingen de tarieven te heb¬ben ontvangen. Opdrachtnemer rekent ontvangen betalingen van debiteuren achtereenvolgens toe aan de (te incasseren) kosten, vervolgens aan de rente en vervolgens aan de hoofdsom, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
15.2 Provisie is tevens verschuldigd over bedragen die tijdens de duur van de bemiddeling door Opdrachtnemer rechtstreeks aan Opdrachtgever zijn betaald. Betalingen die door Opdrachtgever ontvangen worden op dezelfde dag dat de Vordering bij Opdrachtnemer is ingediend, zijn daaronder uitdrukkelijk begrepen.
15.3 Indien Opdrachtgever een gegeven incasso-opdracht terugneemt, ter zake niet de gewenste gegevens verstrekt dan wel de correspondentie met Opdrachtnemer staakt, is te allen tijde provisie verschuldigd over het totaalbedrag van de bij Opdrachtnemer in handen gegeven hoofdsom.
15.4 Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer op eerste uitnodiging volledige en juiste gegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn voor de berekening van het aan Opdrachtnemer uit dezen hoofde toekomende. Bij gebreke is provisie verschuldigd over de gehele, oorspronkelijke aan Opdrachtnemer in handen gegeven Vordering. Die verschuldigdheid wordt niet opgeheven of verminderd, indien en doordat aan Opdrachtnemer in een later stadium aanvullende gegevens worden verstrekt.
15.5 Indien er geen provisie is afgesproken, wordt er 12% berekend voor nationale incassozaken en 20% voor internationale incassozaken.

Uitvoering opdracht

16.1 Indien Opdrachtgever een incasso-opdracht indient bij Opdrachtnemer, machtigt Opdrachtgever de Opdrachtnemer in haar naam alle benodigde incasso- en gerechte¬lijke handelingen te verrichten die naar inzicht van Opdrachtnemer noodzakelijk zijn.
16.2 Bij het indienen van een incasso-opdracht dient de Opdrachtgever minimaal de volgende gegevens aan te leveren: naam, adres en woonplaats van de debiteur. Tevens dient de samenstelling van de Vordering te worden verklaard; bestaande uit opbouw hoofdsom en het geleverde. Indien debiteur een particulier betreft, tevens aan¬levering van de geboortedatum van debiteur. Bij een onderneming dient het nummer van de Kamer van Koophandel te worden vermeld.
16.3 Opdrachtgever dient zich, na het verstrekken van de opdracht, te onthouden van contact met de debiteur aangaande deze Vordering. Indien debiteur contact opneemt met Opdrachtgever aangaande deze Vordering, dient deze de debiteur onmiddellijk door te verwijzen naar Opdrachtnemer.

Pre-incasso diensten

17.1 Indien er met Opdrachtgever een incasso-overeenkomst is afgesloten, kan Opdrachtgever gebruik maken van de pre-incasso diensten. Deze houden in: debiteurenstickers of debiteurenleaflets, laatste aanmaningen, een website banner en tekst voor op de website, zoals hieronder omschreven. Het is Opdrachtgever ten strengste verboden de pre-incasso diensten te kopiëren of te verveelvoudigen.
17.2 Debiteurenstickers en -leaflets worden op verzoek door Opdrachtnemer toegezonden. Beiden worden uitsluitend door Opdrachtgever meegestuurd met de laatste aanmaning. Indien tien dagen na verzending van deze laatste aanmaning geen betaling is ontvangen, dient Opdrachtgever de Vordering aan Opdrachtnemer ter incasso te geven. Bij overtreding van voornoemde verplichting zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete verschuldigd zijn van € 500,- per overtreding. Als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat onbetaalde vorderingen na gebruik van de pre-incasso diensten niet naar Opdrachtnemer ter incasso gaan, zullen voorts geen nieuwe pre-incasso diensten worden verstrekt.
17.3 Het is Opdrachtgever toegestaan een banner en/of tekst verstrekt door Opdrachtnemer te plaatsen op de website van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de teksten op enigerlei wijze zelf, en zonder toestemming van Opdrachtnemer, aan te passen of te wijzigen. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht verwijdering van de banner en/of tekst te eisen. Na beëindiging van de overeenkomst dient Opdrachtgever direct zorg te dragen voor verwijdering van de banner en/of tekst van de website.
17.4 Indien Opdrachtgever op basis van een overeenkomst met Opdrachtnemer gebruik maakt van de pre-incasso diensten, moet het altijd duidelijk zijn dat deze vanuit Opdrachtgever worden verstuurd, voldoen aan de vereisten van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen en - indien van toepassing - voldoen aan de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Herincasso

18 Indien Opdrachtgever een overeenkomst sluit voor het product Herincasso zal Opdrachtgever alle relevante informatie en bescheiden over de betreffende debi¬teur verstrekken. Opdrachtnemer zal de verhaalspositie bewaken en, indien mogelijk, de Vordering geheel of gedeeltelijk innen. Bij betaling in Herincasso vindt gelijke verdeling van de over de hoofdsom en rente toegerekende ontvangsten plaats. Opdrachtnemer mag een door haar geaccepteerde opdracht zonder voorafgaand overleg sluiten met het recht af te rekenen conform provisieafspraken. Het is Opdrachtgever toegestaan om een aan Opdrachtnemer overgedragen en geaccepteerde Vordering weer terug te nemen. In dit geval behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om deze Vordering ten laste van Opdrachtgever financieel af te wikkelen, op dezelfde wijze als wanneer de Vordering volledig betaald zou zijn door de debiteur. Indien er van dit uitgangspunt wordt afgeweken, moeten Partijen dat vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien er geen provisie is afgesproken, wordt er 50% berekend over de totaal uit handen gegeven hoofdsom.

Afdracht van gelden

19.1 Geïnde gelden worden gehouden op onze derdengeldenbankrekening en zullen na ontvangst van betaling van de volledige Vordering en administratieve afhandeling zo spoedig mogelijk worden doorbetaald aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen om eerdergenoemde doorbetalingen rond de vijfde werkdag van de maand volgend op ontvangst te laten plaatsvinden.
19.2 Een betaling door schuldenaar aan Opdrachtnemer geldt als een bevrijdende betaling ten opzichte van Opdrachtgever.

Aanvullende artikelen voor informatiediensten

Eenheden

20.1 Eenheden worden vooraf gereserveerd en het verbruik dient plaats te vinden in de in de overeenkomst ter zake vastgestelde periode. Aanspraken op gereserveerde Eenheden die niet binnen die periode zijn verbruikt, vervallen op het moment dat de periode is verstreken. Restitutie vindt niet plaats.
20.2 Opdrachtnemer is verplicht om, vanaf het moment dat Opdrachtgever daarom verzoekt, maandelijks een opgave te doen van het in de voorafgaande maand verbruikte Eenheden. Reclames met betrekking tot door Opdrachtnemer gevoerde administratie ter zake van Eenheden, alsmede ter zake van gezonden rekeningen, behoeven door Opdrachtnemer slechts in behandeling te worden genomen mits deze binnen 14 dagen, na het verstrijken van de maand waarin de omstreden hoeveelheid Eenheden is verbruikt respectievelijk de factuur werd verzonden, zijn ingediend. De te dien aanzien door Opdrachtnemer bijgehouden eenhedenadministratie is bepalend.

Uitvoering opdracht

21.1 Opdrachtgever is hetzij een eindgebruiker van de door Opdrachtnemer verstrekte gegevens hetzij een professionele intermediair die de gegevens opvraagt ten behoeve van de eindgebruiker.
21.2 Eindgebruiker en intermediair zijn verplicht de door Opdrachtnemer verstrekte gegevens uitsluitend zelf en steeds in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, waaronder begrepen de Wbp, te gebruiken en de gegevens niet aan derden (waaronder Betrokkene) bekend te maken of te gebruiken als bewijsmiddel bij enig onder¬zoek. Krediet-, verhaals- en handelsinformatierapporten mogen niet aan Betrokkenen worden doorgestuurd. Intermediairs mogen vermelde gegevens uitsluitend doorgeven aan de eindgebruiker.
21.3 Ten aanzien van het verstrekken en het gebruik van gegevens in het kader van de aanvraag en behandeling van een kredietmanagementrapportage ligt de informatieplicht, zoals bedoeld in de Wbp, bij de Opdrachtgever.
21.4 Opdrachtnemer verplicht Opdrachtgevers Betrokkenen bij verzoeken op basis van de Wbp terug te verwijzen naar Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal, mede namens Opdrachtgever, geheel conform de Wbp deze verzoeken van Betrokkenen behandelen. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor een afschrift van de verstrekte gegevens toe te zenden aan de Betrokkene, teneinde naar eigen inzicht te kunnen voldoen aan de wettelijke voorschriften.
21.5 Opdrachtnemer zal Betrokkene informeren over het feit dat er onderzoek naar hem/haar is verricht en dat de gegevens zullen worden verstrekt aan een derde. Indien Opdrachtgever zich hiermee niet kan verenigen dient Opdrachtgever dit schriftelijk en met redenen omkleed aan Opdrachtnemer mede te delen en vrijwaart hij Opdrachtnemer voor eventuele aansprakelijkheidsstelling door Betrokkene of derden op basis van de verplichtingen op grond van de Wbp of enig ander wettelijk voorschrift.
21.6 Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer vrijwaring te verlenen voor aanspraken van derden, waaronder begrepen van de Betrokkene, indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op basis van informatie die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft verstrekt en indien Opdrachtnemer aannemelijk maakt dat deze informatie via de eindgebruiker of via de intermediair bekend is geworden. Opdrachtgever zal tevens de kosten van Opdrachtnemer van juridische bijstand in en buiten rechte te dezer zaken vergoeden.
21.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor aan Opdrachtgever en/of Betrokkene de bronnen te noemen waaruit zij de door haar verstrekte gegevens heeft geput, in ieder geval indien zij daartoe op basis van wettelijke voorschriften is gehouden. Opdrachtnemer is niet gehouden om in een rapport neergelegde conclusie, opinies en bevindingen op verzoek van Opdrachtgever te wijzigen dan wel aan te vullen op basis van door Opdrachtgever verstrekte aanvullende informatie, ongeacht de wijze waarop Opdrachtnemer heeft gemeend te moeten voldoen aan een aanvaarde opdracht.
21.8 Indien er sprake is van een informatieopdracht ten aanzien van de verstrekking van de verhaalspositie van een Betrokkene, kan de verhaals¬positie alleen dan in kaart worden gebracht indien er sprake is van een bestaande en aantoonbare Vordering die is gerechtvaardigd en die is voortgekomen uit een wettelijk geoorloofde transactie.
21.9 Opdrachtnemer geeft geen enkele garantie en staat niet in voor de juistheid van de door haar verstrekte gegevens aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit de verstrekte informatie. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer voor het verstrekken van de gewenste informatie afhankelijk is van de medewerking van derden.

’s-Gravenhage, januari 2016