Algemene Bepalingen EDR Bedrijfsinformatie

Artikel 1

EDR Bedrijfsinformatie is een handelsnaam van de besloten vennootschap Economic Data Resources B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Gravenhage aan de Loire 180, KvK-nummer 50356356.

Artikel 2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens EDR Bedrijfsinformatie (inclusief aanvullende en vervolgopdrachten) en op alle rechtsverhoudingen van EDR Bedrijfsinformatie met derden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3

Een bedrijfsinformatiepakket wordt gesloten voor bepaalde tijd van één jaar. Tenzij een rechtsgeldige opzegging heeft plaatsgevonden, wordt een pakket na het verstrijken van de contracttermijn automatisch verlengd met eenzelfde periode onder gelijke voorwaarden, tegen de op het moment van verlenging geldende tarieven. Pakketten kunnen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de (verlengde) contracttermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 4

EDR Bedrijfsinformatie is bevoegd de tarifering van haar producten aan te passen. Indien een tariefwijziging wordt doorgevoerd anders dan tegen het einde van een pakkettermijn heeft opdrachtgever het recht het pakket te beëindigen binnen één maand na de datum van tariefwijziging, tenzij de tariefwijziging een wettelijke grondslag heeft.

Artikel 5

EDR Bedrijfsinformatie is niet aansprakelijk voor directe schade, voortkomende uit gemaakte fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid, onvolledigheid of onjuistheid van de door haar verstrekte informatie, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EDR Bedrijfsinformatie of haar ondergeschikten. EDR Bedrijfsinformatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder ten minste begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen bij opdrachtgever of derden. Aansprakelijkheid van EDR Bedrijfsinformatie is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat EDR Bedrijfsinformatie als vergoeding voor het door haar geleverde goed of dienst heeft ontvangen. Indien een overeenkomst met een opdrachtgever een looptijd heeft van meer dan drie maanden is de aansprakelijkheid  van EDR Bedrijfsinformatie beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumdeel. Ieder recht op schadevergoeding vervalt twaalf maanden nadat het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan.

Artikel 6

Alle door EDR Bedrijfsinformatie verstrekte gegevens blijven eigendom van EDR Bedrijfsinformatie en zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de opdrachtgever. Deze mag zonder toestemming van EDR Bedrijfsinformatie niet worden gekopieerd, worden geopenbaard of ter kennis van derden - waaronder nadrukkelijk begrepen aan opdrachtgever gelieerde bedrijven - worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte gegevens anders voortvloeit. EDR Bedrijfsinformatie zal door opdrachtgever alleen worden gebruikt voor het acceptatiebeleid en/of het optimaliseren van het debiteurenbeleid en/of het continueren van handelsrelaties. Opdrachtgever vrijwaart EDR Bedrijfsinformatie van aanspraken van derden, waaronder aanspraken van een 'betrokkene' in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 7

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door EDR Bedrijfsinformatie aangegeven wijze, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en EDR Bedrijfsinformatie aanspraak kan maken op de wettelijke handelsrente. Alle voor de incasso te maken kosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 procent van het met inbegrip van voornoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 euro.

Artikel 8

Het afsluiten van een bedrijfsinformatiepakket geeft opdrachtgever recht op toegang tot de EDR informatiedatabase via de online portal. Om misbruik van de toegang tot de database te voorkomen, wordt het gebruik van de databank gelimiteerd, afhankelijk van het gekozen pakket. Het maximaal aan te vragen bedrijfsinformatierapporten is gebaseerd op de door de opdrachtgever afgegeven behoefte voor rapportages en het daarbij behorende pakket. Als opdrachtgever het maximumaantal aangevraagde bedrijfsinformatierapporten behorend bij het pakket heeft bereikt voor de expiratiedatum van het contract, dan ontvangt opdrachtgever automatisch een verlengingsfactuur. Als opdrachtgever het maximumaantal aangevraagde bedrijfsinformatierapporten heeft bereikt voor de expiratiedatum van het contract, en geen gebruik maakt van de mogelijkheid van verlenging, worden de door opdrachtgever afgenomen bedrijfsinformatierapporten boven het maximum aan opdrachtgever gefactureerd tegen het losseverkooptarief. Als opdrachtgever een ander type bedrijfsinformatierapport aanvraagt dan waarvoor het bedrijfsinformatiepakket is afgesloten, wordt dit bedrijfsinformatierapport aan opdrachtgever gefactureerd tegen het losseverkooptarief.

Artikel 9

Partijen zullen ervoor zorgdragen dat de AVG en Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) ten aanzien van ter beschikking gestelde persoonsgegevens strikt wordt nageleefd, waaronder maar niet beperkt tot voldoende waarborgen met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en de rechten van betrokkenen. Opdrachtgever dient betrokkene te informeren over de uitbesteding van de gegevensverwerking ten behoeve van kredietinformatie. Hiervoor dient de volgende bepaling te worden opgenomen in uw privacy statement en/of overeenkomst en/of algemene voorwaarden. “Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR Bedrijfsinformatie). EDR Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de  kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR Bedrijfsinformatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR Bedrijfsinformatie, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.” Opdrachtgever dient aan te tonen dat aan het gestelde in dit artikel is voldaan.

Artikel 10

Indien opdrachtgever gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering (zoals bedoeld in art. 22 AVG) is opdrachtgever daarvoor zelf verwerkingsverantwoordelijke en staat opdrachtgever er als zodanig voor in dat er is voldaan aan de voorwaarden die de AVG stelt aan dergelijke besluitvorming. EDR Bedrijfsinformatie verstrekt op uw verzoek een beschrijving van de onderliggende logica. EDR Bedrijfsinformatie kan niet worden verplicht om in dit kader bedrijfsgeheimen te onthullen. Opdrachtgever vrijwaart EDR Bedrijfsinformatie van aanspraken door derden indien opdrachtgever gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming. Van geautomatiseerde besluitvorming is geen sprake als er na iedere bedrijfstoetsing sprake is van menselijke tussenkomst waarbij diegene de bevoegdheid heeft om de uitkomst van de bedrijfstoetsing ter zijde te leggen.

Artikel 11

EDR Bedrijfsinformatie is niet verplicht opdrachtgever een verdergaande toelichting te verstrekken over de bronnen, bevindingen en conclusies, dan al zijn vastgelegd in het door haar verstrekte rapport.

Artikel 12

EDR Bedrijfsinformatie is voor het verstrekken van de gewenste informatie mede afhankelijk van (informatie van) derden. EDR Bedrijfsinformatie geeft geen garantie en kan niet instaan voor de juistheid van de door haar verstrekte gegevens.

Artikel 13

EDR Bedrijfsinformatie is gerechtigd de bij en door de uitvoering van opdrachten voor opdrachtgever verkregen gegevens op te slaan in haar databestand en te gebruiken ten behoeve van andere opdrachten, voor zover hierbij geen vertrouwelijke gegevens ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 14

Alle geschillen tussen opdrachtgever en EDR Bedrijfsinformatie zullen naar Nederlands recht worden beslist door de civiele rechter te ‘s-Gravenhage.

Artikel 15

EDR Bedrijfsinformatie heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing één maand na kennisgeving van de wijziging aan de opdrachtgever.

's-Gravenhage, januari 2022

U kunt onze Algemene Bepalingen ook als PDF downloaden.

Algemene Bepalingen 2022